PETICE za záchranu Panské zahrady v historickém centru Zbraslavi

(9 - user rating)

PeticeZbraslav ik

DEVELOPEŘI plánují stavět v samém centru historické části Zbraslavi, v památkové zóně nedaleko zbraslavského zámku a bývalého kláštera a nedaleko pohřebiště královského rodu Přemyslovců. Proto byla iniciována petice, která požaduje  zamezení neodpovídající zástavby a budoucí ochranu této cenné historické lokality. 

PETICI MŮŽETE PODEPSAT NA ZBRASLAVI NA TĚCHTO MÍSTECH:

V Kavárně U Stromečku, Elišky Přemyslovny 433
V Knihovně, U Malé řeky 3
V Centru cvičení pro zdraví,v Sokole, U lékárny 597
V Rodinném centru Pexeso, Žitavského 497
V Základní umělecké škole, Opata Konráda 1196
V BIO Klíčku, U Karlova stánku 735
Ve vinotéce, Jaromíra Vejvody 143
 

PETICE KE STAŽENÍ: 

Petice je ke stažení zde, ale musíte se domluvit s organizátory petice, aby si ji podepsanou vyzvedli, nebo jim ji včas zaslat poštou.:

http://zbraslav.info/images/stories/Panska_Zahrada_Zbraslav/PeticePanskaZahrada.pdf 

 

---------------------------------------------------------------------

PETICE za záchranu Panské zahrady, zamezení neodpovídající zástavby a budoucí ochranu cenné historické lokality dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.  

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice protestujeme a žádáme, aby v citlivém, krásném území zbraslavské historické památkové zóny, na pozemních č. 86/1, 86/11, 86/12, 86/13, známé již přes 200 let jako Panská zahrada, nevznikla plánovaná výstavba, která výrazně poškodí ráz Zbraslavi.

Panské zahrady

10 bytových domů a 4 villa domy, jsou v prostoru značně natěsnané, hmotově a výrazově neodpovídající a bez jakéhokoliv přívětivého veřejného prostoru – zeleně, hřiště. Tak, jak se to v současnosti již běžně v městech navrhuje. Navržená zástavba devalvuje jednu z nejcennějších zbraslavských lokalit v sousedství Villy Růže, Myslivny a Staré školy a zejména v blízkosti zbraslavského zámku, 130 m od místa odpočinku dvanácti Přemyslovců.

Vůči sousedním objektům je projekt nepřiměřeně agresivní a bezohledný. Rodiny, které zde žijí po generace nutí podřídit se diktátu ziskuchtivé architektury. Velmi tíživé jsou, kromě vysoké density zastavění, enormní velikosti teras a balkonů, výlučně obrácených a v těsné blízkosti stávajících objektů a zahrádek. Silně nešetrné jsou návrhy nových terénů, které jsou značně navýšeny (ve stávající nivní rovinné zástavbě absurdní opatření) a jejichž nový průběh je stále zastírán. Nesrovnalosti v dokumentaci stavební úřad v Radotíně vytrvale přehlíží. Takový koncept zástavby povede k silnému utopení stávajících okolních pozemků, což výrazně sníží kvalitu života a omezí právo místních na důstojné bydlení, v neposlední řadě dojde i ke snížení hodnoty okolních pozemků a nemovitostí.

Pochod Karel IV.Pro Zbraslav touto hustou výstavbou vznikne neúměrné zatížení zvýšeným provozem a parkováním kolem ZUŠ, v ulici Opata Konráda a v Cisterciácké. Nová zástavba není průjezdná. Navýšení počtu projíždějících aut dále povede ke statickému poškození stávajících objektů.

Dojde rovněž k navýšení počtu obyvatel, bez odpovídající kapacity škol, školek i služeb (pošta, lékaři), což bude mít dalekosáhlé důsledky i na ostatní obyvatele Zbraslavi. Přestože je prostor protipovodňově chráněn zdí, stále se jedná o výstavbu v záplavovém území, jež může plánovaná výstavba negativně ovlivnit.

Krásná lokalita bude pro budoucí generace již navždy znehodnocena.

Vyzýváme Vás tímto k zastání našich požadavků:

• Zrušení územního souhlasu ze dne 29.4. 2015 vydaný příslušným stavebním úřadem, ÚMČ Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí http://www.praha16.eu/file/6Hd1/Panske-zahrady.pdf
• Rozhodný, ochranný postoj k Panské zahradě např. prostřednictvím limitů a regulativů pro cennou lokalitu, kde by v ideálním případě měla zůstat historicky původní volná plocha-park, zahrada pro všechny obyvatele, či alespoň řídká zástavba s velkým množstvím veřejné zeleně.
• Podpora našich připomínek a námitek opakovaně vznášených v rámci správních řízení, především omezení negativních dopadů zmíněných v této petici (architektonický výraz, hustota zástavby, absence veřejného prostoru a zeleně, vztah k okolním objektům a městu).

Za podporu naší petice děkujeme.

Kontaktní osoba za petiční výbor:
Tomáš Císař, Cisterciácká 336, Praha-Zbraslav
Kontaktní mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Petiční výbor:
Kristina Pekárková, Pod Špitálem 1306, Praha- Zbraslav,
Jana Hejrová, Pod Špitálem 366,
Tulina Janoušková

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (§5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

 

e-max.it: your social media marketing partner