Aktualizováno - Proč je nutné ničit starou Zbraslav?

(29 - user rating)

 "Polyfunkční dům Zbraslav", Praha 5- Zbraslav, Kaškova 615, na rohu ulice K Přístavišti a ulice Kaškova. Zdroj: Růžena Zlatohlávková Nové informace ohledně plánované výstavby Polyfunkčního domu Zbraslav:

Důležité info - Úřad MČ Praha 16 zamítnul žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu "Polyfunkční dům Zbraslav" Kaškova č.p. 615. 

Pro opravdu velký zájem o petici a informace o výstavbě Polyfunkčního domu Zbraslav je možné peticovat a i se více informovat u naší sousedky (a účastnice řízení) Hany Lindnerové, ulice Kaškova 659, Zbraslav (tzv. prodejna piva a limo u Černých).

POKRAČOVÁNÍ PETICE PROTI POLYFUNKČNÍMU DOMU ZBRASLAV U STROMEČKU: upozorňujeme, že pro neustávající zájem pokračujeme v peticování proti výstavbě "Polyfunkčního domu Zbraslav" na křižovatce ulic Kaškova a K Přístavišti. Pokud máte zájem se podepsat nebo se více informovat, mate nyní možnost v kavárně U Stromečku nebo u mne - Růžena Zlatohlávková v Kaškova 49!

Úterý 3. 2. 2015 - neveřejné ústní jednání o územním řízení ve věci umístění stavby „Polyfunkční dům Zbraslav“ na křižovatku ulic K Přístavišti a Kaškova

Pondělí 2. 2. 2015 – schůzka s paní starostkou Ing. Zuzanou Vejvodovou

Středa 12. 3. 2015 - Zamítavé stanovisko úřadu městské části praha 16

Zdravý rozum zvítězil…

Děkujeme všem občanům Zbraslavi, kteří svým podpisem v „Petici“ vyjádřili nesouhlas s realizací projektu nazvaného: „Polyfunkční dům Zbraslav“, Praha – Zbraslav, Kaškova č.p. 615 na křižovatce ulic K Přístavišti a Kaškova.

Děkujeme Městské části Praha–Zbraslav a jmenovitě paní starostce Ing. Zuzaně Vejvodové za naše přijetí a možnost osobně tlumočit námitky proti tomuto projektu.

Děkujeme Městské části Praha 16, Úřadu městské části – odboru výstavby, dopravy a životního prostředí za jejich zamítavé rozhodnutí o umístění stavby nazvané: „Polyfunkční dům Zbraslav“, Praha – Zbraslav, Kaškova č.p. 615 na křižovatce ulic K Přístavišti a Kaškova.

Za petiční výbor
Hana Lindnerová, Kaškova 659
Vlasta Trnková, Kaškova 49

Vyjádření stavebního úřadu ÚMČ Praha 16 ke stavbě "Polyfunkční dům Zbraslav"

Stránky stavebního úřadu ÚMČ Praha 16


Pondělí 2. 2. 2015 – schůzka s paní starostkou Ing. Zuzanou Vejvodovou

Z jednání jsme pochopili, že paní starostka nastupuje do rozjetého vlaku. Během jednání vyplynulo, že MČ Praha - Zbraslav neschválila současnou podobu projektu „Polyfunkční dům Zbraslav“.

Na základě tohoto předložila Stavební komise MČ Praha - Zbraslav na ústním jednání o územním řízení o umístění stavby Polyfunkční dům Zbraslav obecná doporučení k projektu (výňatek):

1.    Objekt by měl mít max. 4 nadzemní podlaží s tím, že poslední bude ustupující.
2.    Stávající dopravní značení v Kaškově ulici musí zůstat zachováno.
3.    Projekt by měl prokázat studií oslunění a osvětlení, že významně nenaruší bytovou pohodu v protějším BD ul. Kaškova.
4.    Řešení dopravy v klidu musí respektovat ztížené podmínky lokality.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti MČ Praha - Zbraslav v této fázi nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí a požaduje, aby investor stavby předložil finální podobu projektové dokumentace k projednání stavební komisi a MČ Praha - Zbraslav.

Úterý 3. 2. 2015 - neveřejné ústní jednání o územním řízení ve věci umístění stavby „Polyfunkční dům Zbraslav“ na křižovatku ulic K Přístavišti a Kaškova:

V úvodu jednání mluvili projektanti a pan investor Dvořák. Poté byli ostatní účastníci vyzvání, aby přednesli své námitky. Námitky byly v podstatě stejné, jako v petici, v článcích, tj.: nestabilita podloží, ohrožení stávajících staveb, doprava, hluk a nerespektování zásady architektonického a urbanistického začlenění do staré zbraslavské zástavby. Na všechny námitky bylo odpovídáno, že se jedná o subjektivní názory.Na otázku, jestli mohou zaručit, že se s okolními domy nic nestane, už tak jednoznačně nedokázali odpovědět a odkazovali na povinnosti stavební firmy a jejich technologie. Geologický a hydrogeologický průzkum se předkládá až se žádostí o stavební povolení. Největší zklamání developera způsobila námitka zástupce ÚMČ Praha - Zbraslav (Petra Telenská) viz níže výňatek.

V současné době záleží na projednání námitek na Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí MČ Praha 16 – Radotín. Musíme tedy čekat.

Bylo by naivní si myslet, že by snad od projektu bylo zcela opuštěno.

27.1.2015 - Proč je nutné ničit starou Zbraslav?

Společnost Zbraslavská vyhlídka s.r.o., podala žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Polyfunkční dům Zbraslav", Praha 5- Zbraslav, Kaškova 615, na rohu ulice K Přístavišti a ulice Kaškova. Pod vznešeným názvem „Polyfunkční dům Zbraslav“ se skrývá 4 patrová bytová a obchodní budova čelně orientovaná do ulice K Přístavišti. Do ulice Kaškova pak mají ústit nejméně 18 místné dvoupodlažní garáže jak zamýšleného komplexu, tak i garáže přináležející k plánované kancelářské budově, postavené v ulici Kaškova. To vše směstnané na parcelách o rozměrech 568m2 a vklíněné do staré městské zástavby v úzké 5-ti metrové ulici, která se vlivem stavby ještě o 1 metr zúží.

Jak je možné, že minulé vedení obce dalo souhlas s tak megalomanskou stavbou v naprosto nevyhovujícím místě pro takový projekt? Obec přece může a má uplatnit námitky k ochraně zájmu obce a zájmu občanů obce.

Při výstavbě zamýšleného komplexu by mohlo dojít k vážnému až nenávratnému poškození sousedních budov, hlavně v ulici Kaškova, ale i v ulici K Přístavišti. Vážné poškození by mohla způsobit těžká stavební technika při provádění hloubkových prací na dvoupodlažních podzemních garážích. Okolní domy nebyly projektovány na takové zatížení a mohlo by dojít k poškození jejich statiky. Na tyto naše obavy nám developer s úsměvem sdělil, že kdyby nám naše domy spadly, tak na takovou situaci jsou pojištěni. Roztomilé, že?

 "Polyfunkční dům Zbraslav", Praha 5- Zbraslav, Kaškova 615, na rohu ulice K Přístavišti a ulice Kaškova. Zdroj: Růžena Zlatohlávková Výjezdy z dvoupodlažních garáží (18 stání) zamýšleného projektu ústí do Kaškovy ulice. Tato komunikace (široká pouze 5 metrů) není dimenzována pro větší automobilový provoz. Dosavadní dopravní značení zakazuje vjezd všem vozidlům mimo obyvatel, které vlastní povolení od OMH MČ Praha – Zbraslav. Ulice K Přístavišti je velmi frekventovaná komunikace, která funguje jako spojka pravého břehu Vltavy (Modřan, Komořan a Břežan) přes Most Závodu míru směrem k horní části Zbraslavi a ke Strakonické ulici. Další provoz na křižovatce ulic Kaškova a K Přístavišti je z hlediska hygienických norem hluku již v tuto chvíli neúnosný. Se změnou dopravního značení vzniká nebezpečí, že ulice K Přístavišti, ulice Kaškova a následně Boženy Stárkové budou patřit k nejrušnějším komunikacím na Zbraslavi.

Jsme my starousedlíci opravdu tak naprosto bezmocní proti zvůli megalomanských developerů a lhostejnosti a nezájmu našich volených zástupců? Jak je možné, že nikdo neposuzuje vhodnost projektovaných staveb v souvislosti s jejich umístěním? Jak je možné, že dopady takovýchto megalomanských staveb ve staré zástavbě Zbraslavi nikoho nezajímají? Jsou snad mezi námi lidé „zvláštního druhu“, kteří si mohou dovolit cokoliv?

Polyfunkční dům Zbraslav aneb rozhledna na rohu ulic Kaškovy a K Přístavišti.

Výstavba „Polyfunkčního domu Zbraslav“ byla odsouhlasena rozhodnutím Stavební komise MČ Praha-Zbraslav ve složení: Aleš Háněl, Martin Beránek, Petr Hensel, Luboš Táborský a Pavel Jindra. Tito pánové, jak je uvedeno v Zápisu z jednání stavební komise č. 15 ze dne 15. 7. 2013, ve dvou větách schválili studii výstavby „Polyfunkčního domu Zbraslav“ - „SK (SK=Stavební komise, pozn.red.) nemá námitek k předložené studii výstavy Polyfunkčního domu. SK požaduje, aby investor veškeré další kroky při realizaci projektu projednal s SK. “

Naproti tomu se Stavební komise MČ Praha-Zbraslav až neuvěřitelně rozepsala, jak zakázat požadavku soukromníka na rekonstrukci a úpravu domu č.p. 443 v ul. Elišky Přemyslovny (viz fotodokumentace).

Kdo stojí za projektem „Polyfunkčního domu Zbraslav“? Jak to, že Odbor výstavby v Praze 5-Radotíně i Magistrát hl. m. Prahy opomíjí velmi zásadní požadavky na stavbu vtěsnanou do úzké ulice ve staré městské zástavbě a to vše na parcele v celkové výměře 568m2?

OTP – Obecné technické požadavky
Čl. 13
Vliv staveb na životní prostředí
Architektonické ztvárnění, dispoziční, konstrukční a materiálové řešení staveb musí být v souladu s jejich významem a umístěním a s požadavky na jejich užívání a životnost. U staveb umísťovaných do prostředí již existující zástavby musí urbanistické a architektonické řešení vhodným způsobem reagovat na charakter a strukturu této zástavby.


Magistrát hl. města Prahy zařadil naši lokalitu do kategorie 4 (dle normy se jedná o historická centra měst). Pro nás z toho vyplývá, že projektant může rozhodnout o větším zastínění než v běžné bytové výstavbě. Patří ale tento projekt opravdu do historického centra měst? Je nutné v úzké pětimetrové, poněkud odlehlé ulici stavět kancelářskou budovu, která převyšuje o 6 metrů sousední stavbu a která má podzemní dvoupodlažní garážová stání o 18 ti místech?

 "Polyfunkční dům Zbraslav", Praha 5- Zbraslav, Kaškova 615, na rohu ulice K Přístavišti a ulice Kaškova. Zdroj: Růžena Zlatohlávková Tato budova naprosto zastiňuje protilehlý rodinný jednopatrový dům, nehledě k tomu, že vyjíždění a zajíždění do garáží v tak úzké ulici je snad možné jen na papíře. Stavba pokračuje jakýmisi terasami, pod kterými jsou podzemní dvoupodlažní garáže s výjezdy opět do Kaškovy ulice. Celkový počet stání je již zmíněných 18.

Nároží tvoří budova, jejíž nejvyšší výška je 19 metrů a protilehlý dům č.p. 49 tak bude nejméně o 6 metrů nižší a zcela zastíněný. Vše je totiž ve svahu a to jak z ulice Kaškovy, tak z ulice K Přístavišti.

Odpovídá tento projekt výše uvedeným požadavkům OTP Čl. 13? Je bývalá stavební komise MČ Zbraslavi včetně bývalého starosty Ing. Háněla a Odbor výstavby Městské části Praha 16 spokojen s urbanistickým a architektonickým řešením? Jsou všichni zcela spokojeni, jak zamýšlená výstavba reaguje na charakter a strukturu již existující zástavby? Je to neschopnost, lhostejnost nebo něco jiného?

OTP – Obecné technické požadavky
Čl. 30
Stavby se musí zakládat způsobem odpovídajícím základovým poměrům; nesmí být při tom ohrožena stabilita jiných staveb.„Inženýrsko-geologická a hydrogeologická rešerše vychází pouze z archivních podkladů a tedy nenahrazuje podrobný geologický průzkum. Vzhledem k plánovanému záměru považujeme za důležité základní poměry ve vymezeném prostoru staveniště prozkoumat podrobným geologickým průzkumem tak, aby v předstihu před zpracováním dokumentace pro stavební povolení byl podrobně znám jak charakter a geotechnické vlastnosti hornin, které budou v kontaktu se stavebními konstrukcemi, tak hloubkou hladiny podzemní vody a propustnost hornin.“ To je doslovná citace z technické dokumentace, uvedené údaje jsou z r. 1975.  Z údajů vyplývá, že 16-18 metrů pod povrchem se nachází břidlice, od 3 metrů je písek, nad ním zahliněný písek. Hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Výkopová jáma by byla v hloubce 5-7m pod úrovní stávajícího terénu, resp. místní komunikace.

Jen na okraj - technickou dokumentaci si můžete pouze prohlédnout, nikoliv kopírovat! V praxi to znamená, že si na úřadě sednete a hodiny a hodiny opisujete na papír data a informace, které pak předáte znalci nebo právníkovi. Proč nemá rovné postavení jako developer?

Co se stane s takovýmto podložím při výkopových pracích způsobených těžkou technikou a po dokončení stavby při následných otřesech způsobených dopravou? Zajímá to vůbec někoho? To si každý může přijít s jakýmkoliv projektem a naprosto bezohledně prosazovat svoje zájmy na úkor ostatních?

A nebo je to umožněno jen „vyvoleným“?

Podle rozhodnutí OMH MČ Praha-Zbraslav je ulice Kaškova uzavřena pro vjezd všech vozidel (zákaz vjezdu). Obyvatelé a jejich stálí návštěvníci musí mít k průjezdu a stání povolení od příslušného odboru.

Co se tak náhle změnilo, že ten samý odbor vydal 26.8 2014 nové rozhodnutí: „OMH ÚMČ Praha–Zbraslav souhlasí s povolením sjezdu ze sousední nemovitosti na pozemcích č. parc. 1685 a 1686, k.ú. Zbraslav, na přilehlou komunikaci KAŠKOVA.“

Co způsobilo tak náhlý obrat v mysli vedoucího odboru místního hospodářství, který podepsal dvě tak rozdílná rozhodnutí? Jak zdůvodní, že v úzké, 5 metrů široké ulici povoluje celodenní výjezdy a vjezdy vozidel z 18 garážových stání? Řeší někdo intenzitu hluku a otřesy, způsobené takovým provozem?


Minulé vedení obce nejevilo zájem ani ochotu tyto naše problémy řešit. Velice oceňujeme nabídku paní starostky k osobnímu setkání a možnosti přednést naše obavy.

VÝZVA K ostatním účastníkům řízení:

Prosíme všechny účastníky, aby neignorovali svá práva a informovali se na stavebním úřadě v Radotíně o projektu a zúčastnili se ústního jednání 3. února 2015 ve 13.00 v zasedací síni radotinského obecního úřadu, Václava Balého 23. Uvědomte si, že Stavební úřad v Radotíně nebude nikoho obesílat!!!!! Účastníci se mohou nalézt na mapce nebo v přiloženém oznámení.

Dokumenty Ke stažení: 


PETICE

Vzhledem k aktuálnosti této kauzy byla zřízena Petice proti nevhodnému záměru plánované výstavby „Polyfunkčního domu Zbraslav“, Praha-Zbraslav, Kaškova č.p. 615, na křižovatce ulic K Přístavišti a Kaškova. 

Petiční arch je kdykoliv k podpisu:
- v Kavárně U Stromečku,  Elišky Přemyslovny 433
- Kaškova 49, Růžena Zlatohlávková nebo paní Vlasta Trnková

Ke stažení: 

Petice a petiční arch  Vizualizace

K dispozici je jak původní vizualizace - viz. obrázky, tak nová vizualizace již nižší budovy na adrese http://immoinvest-group.cz/prodej-developerskeho-projektu-byty-praha-zbraslav-12966.html.

 "Polyfunkční dům Zbraslav", Praha 5- Zbraslav, Kaškova 615, na rohu ulice K Přístavišti a ulice Kaškova. Zdroj: Růžena Zlatohlávková

 "Polyfunkční dům Zbraslav", Praha 5- Zbraslav, Kaškova 615, na rohu ulice K Přístavišti a ulice Kaškova. Zdroj: Růžena Zlatohlávková

 "Polyfunkční dům Zbraslav", Praha 5- Zbraslav, Kaškova 615, na rohu ulice K Přístavišti a ulice Kaškova. Zdroj: Růžena Zlatohlávková

e-max.it: your social media marketing partner