Vyjádření Ing. Vojtěcha Reitmajera k situaci ohledně Relax sport centra - Sportovního centra Třešňovka

(7 - user rating)

Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že se situace kolem Relax sport centra neboli Sportcentra Třešňovka vyostřuje, požádali jsme i samotné RSC o vyjádření k této kauze. Své vyjádření nám zaslal Ing. Vojtěch Reitmajer, člen představenstva Relax Sport Centrum Zbraslav. K tomuto vyjádření připojujeme i prohlášení Rady Městské části Praha - Zbraslav. Uvedená kauza se dnes bude veřejně projednávat na zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav v Městském domě dnes, v pondělí 26.1.2015.

Vyjádření Ing. Vojtěcha Reitmajera, člena představenstva Relax Sport Centrum Zbraslav:

Historie nájemního vztahu pozemků skutečně sahá do roku 2000, avšak postupem času docházelo k úpravám projektu, které však byly vždy s MČ Zbraslav předem konzultovány, a MČ vždy vyslovila s takovými změnami souhlas! MČ Zbraslav také nic nenamítala proti etapizaci výstavby celého areálu. Ostatně etapizace stavby byla i součástí uzavřených smluv a dodatků. Poslední taková odsouhlasená změna proběhla v roce 2013 – opět s vědomím a souhlasem MČ Zbraslav, aby v roce 2014 bylo vydáno povolení na dostavbu budovy s vymezením sportovních a ostatních provozů tak, jak ji můžete nyní vidět.

Nájemné, stanovené touto smlouvou (5 Kč/m 2 po dobu výstavby, 30 Kč/m 2 po dokončení), nepovažujeme za symbolické, jak uvádí zástupce starostky pan Filip Gaspar. Naopak v porovnání s obvyklou výší nájmů za pozemky určené pro sport a rekreaci v Praze (mnohdy symbolický nájem 1 Kč/pozemek za rok) považujeme toto nájemné pro MČ Zbraslav za finančně výhodné. A to zejména s ohledem na smlouvou zajištěné zvýšení nájmu po dokončení výstavby a možnost využívání zbraslavskou mládeží za zvýhodněné vstupné.

Městské části bylo ze strany stavebníků avizováno, že bude docházet k postupnému zprovozňování částí areálu. S tímto postupem MČ Zbraslav také vyjádřila svůj souhlas, vyjádřený zejména souhlasným stanoviskem s dílčí kolaudací budovy již v r. 2013 a souhlasem s uvedením do zkušebního provozu dětského centra, restaurace, parkoviště a beachvolejbalových kurtů v září 2014. Tento svůj souhlas nyní paradoxně sama MČ Zbraslav, prostřednictvím právní kanceláře, zpochybňuje při jednání stavebníka se stavebním úřadem o zprovoznění sportovní části areálu.

Nájemní smlouva mluví opravdu o vzájemné podpoře a spolupráci. MČ Zbraslav se v ní mimo jiné zavázala zajistit opravu tristního stavu povrchu v ulici Pod Třešňovkou. K tomu však dosud nedošlo.

Zavádějící je také tvrzení zástupce starostky, pana Filipa Gaspara, o čistě komerčním využití projektu. V projektu výrazně převažují sportovní a volnočasové aktivity soustředěné především do hlavní haly. Uvedené aktivity byly dokonce z naší strany ještě rozšířeny, oproti dříve schválené variantě, o další sportoviště – venkovní beachvolejbalové kurty.

Ze strany MČ Zbraslav naše společnost skutečně obdržela začátkem prosince 2014 výpověď nájemní smlouvy, přičemž tento krok učinili členové Rady MČ Zbraslav, konkrétně Ing. Zuzana Vejvodová, Bc. Filip Gaspar, Mgr. Michaela Bernardová, Mgr. Zuzana Wildová a Ondřej Šlocar, která vzešla z voleb v říjnu 2014. Výpověď smlouvy nám byla zaslána bez jakékoli snahy o vyvolání předchozího jednání, a to i přes to, že v listopadu téhož roku již byla připravena ke zprovoznění větší část vnitřních sportovišť, o čemž byla MČ informována.

MČ Zbraslav se v odůvodnění výpovědi odkazuje na dvě právní analýzy, které si nechala zpracovat z veřejných prostředků. Můžeme si pouze domýšlet, zda Rada MČ Zbraslav při svém konání ve stylu „vypovězme smlouvu a teprve potom vyzvěme nájemce k jednání“ jednala skutečně v zájmu obyvatel Zbraslavi, které má i dle soudní praxe upřednostňovat, nebo zda se řídila výhradně těmito analýzami nebo zájmy osob, které si nepřejí zvýšení konkurence v oblasti volnočasových aktivit občanů Zbraslavi.

Naše společnost zaslala MČ Zbraslav dopis, ve kterém s výpovědí nesouhlasí, protože nebyla, dle našeho názoru, učiněna po právu, a vyzvala MČ Zbraslav k jednání. Na výzvu k jednání jsme však dosud neobdrželi žádnou reakci.

Na svém prvním zasedání Rada MČ Zbraslav současně rozhodla, že nesouhlasí se zkušebním provozem a kolaudací objektu. Uvedené odůvodňuje tvrzením, že „projekt je zcela komerční“, aniž by vysvětlila, co si pod takovým pojmem představuje. Zde musíme uvést na pravou míru a opětovně uvést, že veškeré úpravy projektu sportovního centra byly s MČ Zbraslav konzultovány a MČ Zbraslav vždy vyslovila s takovými změnami souhlas.

Dále se důrazně ohrazujeme proti tvrzení zástupce starostky, pana Filipa Gaspara, že v objektu jsou provozovány služby bez patřičného povolení stavebního úřadu, které je ryze účelové a dezinformační. Veškeré služby jsou provozovány v souladu s platnými právními předpisy a řádně povoleny.

Také bychom chtěli zdůraznit, že snaha o vytvoření jakéhosi tlaku zasláním výpovědi nájemní smlouvy není akt, který by, jak uvádí zástupce starostky pan Filip Gaspar, měl vést ke zdárnému zprovoznění sportovního areálu pro veřejnost. Tento akt naopak vnáší do celého vztahu právní nejistotu, která může ve svém důsledku znamenat spíše vleklé právní spory a především tedy s největší pravděpodobností nepřinese zbraslavské veřejnosti možnost využívat sportovní areál. Současně lze předpokládat, že MČ Zbraslav pozbude finanční výnos, kterého má možnost dosahovat , a ohrožena bude i její možnost další spolupráce ve využívání areálu. Uvádíme, že budova se nachází ve většinovém vlastnictví naší společnosti a její hodnota je v řádu desítek milionů korun.

Na závěr si dovolíme položit několik spíše řečnických otázek, které si možná položí i zbraslavská veřejnost. Domysleli vůbec radní MČ Zbraslav - Ing. Zuzana Vejvodová, Bc. Filip Gaspar, Mgr. Michaela Bernardová, Mgr. Zuzana Wildová a Ondřej Šlocar důsledky svého postupu? Má Rada MČ Zbraslav připraveno konkrétní řešení, když se snaží o ukončení nájemního vztahu? Je vůbec uvedený postup v zájmu obyvatel Zbraslavi? Domníváme se, že na uvedené otázky bohužel existuje pouze jedno velké NE.

Ing. Vojtěch Reitmajer
Člen představenstva Relax Sport Centrum Zbraslav, a.s.
Praha, 23.1.2015

http://www.centrumtresnovka.cz

 

TISKOVÁ ZPRÁVA - RSC, 26.1.2015

Městská část Praha-Zbraslav vydala tiskovou zprávu ohledně Relax sport centra (Sportovního centra Třešňovka) zde: www.mc-zbraslav.cz/evt_file.php?file=626


Vyjádření Městské části Praha - Zbraslav z 15.1.2015:

http://www.mc-zbraslav.cz/mestska-cast/aktualne/rsc-vyjadreni-mestske-casti-k-informacim-centrum-tresnovka-555cs.html


Vyjádření Rady Městské části Praha - Zbraslav z 20.1.2015:

www.mc-zbraslav.cz/mestska-cast/aktualne/relax-sport-centrum-zbraslav-zasedani-zastupitelstva-559cs.html


Na svých stránkách se k tématu Relax sport centra vyjádřilo i uskupení 100 Pro Zbraslav - článek zde: 100pro blokuje RSC? Jak to tedy je?

e-max.it: your social media marketing partner