AKTUALIZOVÁNO - Složitá situace kolem Relax Sport Centra - Sportovního centra Třešňovka stále pokračuje

(4 - user rating)

RSC, Praha 5 - ZbraslavNově propagované Sportovní centrum Třešňovka, které celkem mohutně inzeruje dny otevřených dveří (21. - 25. ledna), je vlastně původní objekt sportovní a curlingové haly Relax Sport Centrum, zvaném také Ikea nebo Modrá Ikea. Jde o objekt se stále nedořešeným stavem - některé části jsou pouze ve zkušebním provozu, některé vůbec nejsou zkolaudované. Dořešena není ani finanční stránka nájmu, pro MČ Praha-Zbraslav velmi nevýhodná. Rada Městské části Praha - Zbraslav vydala ohledně této kauzy prohlášení, vše se pak bude projednávat na Zasedání zastupitelstva v pondělí 26. ledna 2015 v 17.30 hodin. Zasedání se bude konat v Městském domě, U Malé řeky 3, Praha – Zbraslav.

RSC – vyjádření Městské části k informacím "Centrum Třešňovka"  15.1.2015

Městská část Praha – Zbraslav jako vlastník pozemků v areálu vypověděla nájemní smlouvu z důvodu neplnění povinností nájemcem. Cílem je zajistit uskutečnění původního záměru obce – multifunkční sportovní haly v podobě, která bude mít přínos pro zbraslavské občany a to jak v rozsahu a kvalitě nabízených služeb, tak i ve finančním výnosu z nájemního vztahu.

Stavba není zkolaudována a provoz částí areálu je nyní pouze v režimu zkušebního provozu, některé části mohou být užívány neoprávněně.

Více informací se můžete dozvědět na zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav dne 26. 1. 2015 v 17:30 v Městském domě.

http://www.mc-zbraslav.cz/mestska-cast/aktualne/rsc-vyjadreni-mestske-casti-k-informacim-centrum-tresnovka-555cs.html
 

Vyjádření Rady Městské části Praha - Zbraslav  - 20. 1. 2015

Sledujeme, že se na Zbraslavi rozeběhla diskuze k postupu v kauze modré haly – Relax Sport Centra Zbraslav. Tento bod je navržen na projednání Zastupitelstva MČ Praha – Zbraslav dne 26. ledna v Městském domě ve Zbraslavi. Pro vaši informaci přikládáme důvodovou zprávu k tomuto bodu. Rádi bychom, aby občané nepodléhali dezinformační kampani k provozu objektu, která probíhá, a proto tímto všechny občany zveme na veřejné zasedání zastupitelstva. Přijďte si poslechnout informace o aktuálním stavu a zapojit se do diskuze s vlastním názorem. Rada MČ

Městská část Praha – Zbraslav
Zástupce starostky Městské části Praha – Zbraslav
156 00 Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464
tel.: 257 111 888, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
V Praze Zbraslavi 14.1.2015

Důvodová zpráva

Relax Sport Centrum Zbraslav – informace o aktuálním stavu kauzy

Historie projektu:
Již v roce 1989 se roh ulic Pod Třešňovkou a Žabovřeská měl stát místem určeným pro sportovní vyžití zbraslavských občanů a byla zde budována hokejová plocha. Stavba nebyla dokončena a Zbraslav v rámci hledání řešení vypsala v roce 1999 výběrové řízení na dokončení areálu.

Výběrové řízení vyhrálo občanské sdružení Český curling club zastoupené panem Radkem Klímou a Miroslavem Svobodou a 28.4.2000 byla podepsána na základě rozhodnutí zastupitelstva MČ nájemní smlouva na pozemky 706/3, 706/5, 706/6 a 707 (později došlo k přečíslování pozemků). Touto nájemní smlouvou se curling club zavázal vybudovat polyfunkční areál, jehož součástí budou mimo jiné prostory pro curling, squash, fitness, bazén, a to do 30.6.2006. Městská část se zavázala vybíráním symbolického nájmu 5Kč/m2 po dobu výstavby (za téměř 8791m2 je to cca 40 tis. ročně) a po dokončení nízkou sazbou 30Kč tedy zhruba 200 tis. ročně a to výměnou za cenové zvýhodnění zbraslavské mládeže a škol.

Stavební práce se od počátku zpožďovaly, curling club neplnil své povinnosti vyplývající ze smlouvy, ale bohužel ani Zbraslav neprováděla kontrolu a vycházela investorovi vstříc podepisováním dodatků ke smlouvě, které posouvaly termíny a postupně zhoršovaly v mnoha ohledech smluvní postavení městské části (viz. právní a ekonomická analýza AK Bursík). Došlo k převedení nájmu na společnost Relax Sport Centrum Zbraslav, a.s. která má neprůhlednou vlastnickou strukturu, ale kterou zastupoval stejně jako curling club pan Radek Klíma. Společnost nesplácela úvěr, který na výstavbu měla od České spořitelny a byl na ni podán insolvenční návrh. Ten byl následně odmítnut a pohledávky odkoupila firma Caldershot finance s neprůhlednou vlastnickou strukturou sídlící ve Velké Británii.

Rámcová dohoda mezi RSCZ a Zbraslaví z roku 2003 mluví o vzájemné podpoře projektu budování sportovně kulturního areálu. RSCZ se mimo jiné zavazuje k několika programům jako je projekt plavání mládeže, nebo plavání maminek s dětmi. Bohužel v posledních letech a měsících přichází RSCZ s návrhy (zrušení bazénu či dalších sportovišť), které původní záměry posouvají spíše k čistě komerčnímu projektu, kdy vedle projektovou dokumentací blíže nespecifikovaných pronajímatelných ploch bude coby doplněk sportovní hala. To je zcela v rozporu s původními závazky i s důvody pro snížené nájemné.

Aktuální situace:
Dle právní analýzy AK Bursík z roku 2010 i právního stanoviska AK Trnka z roku 2014 má MČ nepřehledné smluvní vztahy a s některými subjekty chybí právní vztahy úplně. U smluvního partnera, firmy RSCZ, a.s., nemá MČ jistotu o vlastníkovi a pouze má informaci, že společnost Caldershot finance převzala pohledávky od České spořitelny. Společnost RSCZ dlouhodobě neplní závazky z nájemní smlouvy a nevyvíjí snahu nalézt s MČ řešení.

Zastupitelstvo na svém zasedání v březnu 2014 deklarovalo jasný zájem se problémem zabývat a přijalo usnesení (viz příloha Usnesení ZMČ z 5. 3. 2014, Z 20 123 14, V. a VI.), kterým si vymezuje právo rozhodovat o případných nových smlouvách, nebo úpravách stávajících smluv.
Návrh řešení vychází převážně z „Právní a ekonomické analýzy postavení Městské části Praha – Zbraslav jako vlastníka pozemků v areálu RSC“ zpracované advokátní kanceláří JUDr. Jaroslava Bursíka 24.5.2010 a „Právním stanoviskem“ zpracovaným advokátní kanceláří JUDr. Pavla Trnky v roce 2014. Obě právní analýzy jsou přístupné oproti podpisu na ÚMČ.
Cílem MČ by mělo být vyřešení právních nejasností s RSCZ, ale i s dalšími subjekty, které jsou zainteresovány a například využívají pozemky ve vlastnictví MČ. S ohledem na fakt, že společnost RSCZ neplní dlouhodobě své povinnosti ze smlouvy a projekt je zcela komerční, by MČ měla dále usilovat o řešení nedovoleného obohacení, ke kterému dochází ze strany RSCZ platbou symbolického nájemného bez protihodnoty pro MČ.

Rada MČ na svém jednání 1. 12.2014 proto přijala usnesení, kterým odsouhlasila odstoupení od nájemní smlouvy a vymáhání škody vzniklé nedodržování nájemní smlouvy a bezdůvodným obohacením ze strany nájemce. Na možnost vypovězení nájemní smlouvy byla společnost RSCZ upozorněna písemně již v roce 2010. Ve spolupráci s právní kanceláří pak odeslala nájemci výpověď nájemní smlouvy. Do dnešního dne MČ neobdržela žádnou odpověď.
Společnost RSCZ a.s. navíc v objektu provozuje služby bez patřičného povolení stavebního úřadu a snaží se urychlit získání povolení zkušebního provozu. Z toho důvodu rada MČ zároveň 1.12.2014 rozhodla, že MČ nebude do vyjasnění právních vztahů souhlasit s dílčími kolaudacemi či zkušebním provozem.
Vypovězením nájemní smlouvy je též snahou vyvinout tlak na právní subjekty působící na pozemcích MČ k hledání formy možné budoucí spolupráce. MČ by dále měla usilovat o dokončení projektu multifunkční sportovní haly v podobě, která bude mít přínos pro zbraslavské občany a to jak ve věcné náplni projektu, tak ve finančním výnosu z nájemního vztahu.

S ohledem na usnesení zastupitelstva MČ z března 2014 bude zastupitelstvo průběžně informováno o vývoji kauzy a bude předložen případný návrh narovnání právních vztahů, pokud bude ze strany nájemce zájem o takovém návrhu jednat.

Filip Gaspar
Zástupce starostky

http://www.mc-zbraslav.cz/mestska-cast/aktualne/relax-sport-centrum-zbraslav-zasedani-zastupitelstva-559cs.html


POZNÁMKA REDAKCE:

Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že se situace kolem Relax sport centra neboli Sportcentra Třešňovka vyostřuje, požádali jsme i samotné RSC centrum o vyjádření k této kauze. Své vyjádření nám zaslal Ing. Vojtěch Reitmajer, člen představenstva Relax Sport Centrum Zbraslav. K tomuto vyjádření připojujeme i prohlášení Rady Městské části Praha - Zbraslav. Uvedená kauza se dnes bude veřejně projednávat na zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Zbraslav v Městském domě dnes, v pondělí 26.1.2015 - více zde: http://www.mc-zbraslav.cz/mestska-cast/aktualne/2-radne-zasedani-zastupitelstva-mc-praha-zbraslav-557cs.html.

Vyjádření Ing. Vojtěcha Reitmajera, člena představenstva Relax Sport Centrum Zbraslav:

Historie nájemního vztahu pozemků skutečně sahá do roku 2000, avšak postupem času docházelo k úpravám projektu, které však byly vždy s MČ Zbraslav předem konzultovány, a MČ vždy vyslovila s takovými změnami souhlas! MČ Zbraslav také nic nenamítala proti etapizaci výstavby celého areálu. Ostatně etapizace stavby byla i součástí uzavřených smluv a dodatků. Poslední taková odsouhlasená změna proběhla v roce 2013 – opět s vědomím a souhlasem MČ Zbraslav, aby v roce 2014 bylo vydáno povolení na dostavbu budovy s vymezením sportovních a ostatních provozů tak, jak ji můžete nyní vidět.

Nájemné, stanovené touto smlouvou (5 Kč/m 2 po dobu výstavby, 30 Kč/m 2 po dokončení), nepovažujeme za symbolické, jak uvádí zástupce starostky pan Filip Gaspar. Naopak v porovnání s obvyklou výší nájmů za pozemky určené pro sport a rekreaci v Praze (mnohdy symbolický nájem 1 Kč/pozemek za rok) považujeme toto nájemné pro MČ Zbraslav za finančně výhodné. A to zejména s ohledem na smlouvou zajištěné zvýšení nájmu po dokončení výstavby a možnost využívání zbraslavskou mládeží za zvýhodněné vstupné.

Městské části bylo ze strany stavebníků avizováno, že bude docházet k postupnému zprovozňování částí areálu. S tímto postupem MČ Zbraslav také vyjádřila svůj souhlas, vyjádřený zejména souhlasným stanoviskem s dílčí kolaudací budovy již v r. 2013 a souhlasem s uvedením do zkušebního provozu dětského centra, restaurace, parkoviště a beachvolejbalových kurtů v září 2014. Tento svůj souhlas nyní paradoxně sama MČ Zbraslav, prostřednictvím právní kanceláře, zpochybňuje při jednání stavebníka se stavebním úřadem o zprovoznění sportovní části areálu.

Nájemní smlouva mluví opravdu o vzájemné podpoře a spolupráci. MČ Zbraslav se v ní mimo jiné zavázala zajistit opravu tristního stavu povrchu v ulici Pod Třešňovkou. K tomu však dosud nedošlo.

Zavádějící je také tvrzení zástupce starostky, pana Filipa Gaspara, o čistě komerčním využití projektu. V projektu výrazně převažují sportovní a volnočasové aktivity soustředěné především do hlavní haly. Uvedené aktivity byly dokonce z naší strany ještě rozšířeny, oproti dříve schválené variantě, o další sportoviště – venkovní beachvolejbalové kurty.

Ze strany MČ Zbraslav naše společnost skutečně obdržela začátkem prosince 2014 výpověď nájemní smlouvy, přičemž tento krok učinili členové Rady MČ Zbraslav, konkrétně Ing. Zuzana Vejvodová, Bc. Filip Gaspar, Mgr. Michaela Bernardová, Mgr. Zuzana Wildová a Ondřej Šlocar, která vzešla z voleb v říjnu 2014. Výpověď smlouvy nám byla zaslána bez jakékoli snahy o vyvolání předchozího jednání, a to i přes to, že v listopadu téhož roku již byla připravena ke zprovoznění větší část vnitřních sportovišť, o čemž byla MČ informována.

MČ Zbraslav se v odůvodnění výpovědi odkazuje na dvě právní analýzy, které si nechala zpracovat z veřejných prostředků. Můžeme si pouze domýšlet, zda Rada MČ Zbraslav při svém konání ve stylu „vypovězme smlouvu a teprve potom vyzvěme nájemce k jednání“ jednala skutečně v zájmu obyvatel Zbraslavi, které má i dle soudní praxe upřednostňovat, nebo zda se řídila výhradně těmito analýzami nebo zájmy osob, které si nepřejí zvýšení konkurence v oblasti volnočasových aktivit občanů Zbraslavi.

Naše společnost zaslala MČ Zbraslav dopis, ve kterém s výpovědí nesouhlasí, protože nebyla, dle našeho názoru, učiněna po právu, a vyzvala MČ Zbraslav k jednání. Na výzvu k jednání jsme však dosud neobdrželi žádnou reakci.

Na svém prvním zasedání Rada MČ Zbraslav současně rozhodla, že nesouhlasí se zkušebním provozem a kolaudací objektu. Uvedené odůvodňuje tvrzením, že „projekt je zcela komerční“, aniž by vysvětlila, co si pod takovým pojmem představuje. Zde musíme uvést na pravou míru a opětovně uvést, že veškeré úpravy projektu sportovního centra byly s MČ Zbraslav konzultovány a MČ Zbraslav vždy vyslovila s takovými změnami souhlas.

Dále se důrazně ohrazujeme proti tvrzení zástupce starostky, pana Filipa Gaspara, že v objektu jsou provozovány služby bez patřičného povolení stavebního úřadu, které je ryze účelové a dezinformační. Veškeré služby jsou provozovány v souladu s platnými právními předpisy a řádně povoleny.

Také bychom chtěli zdůraznit, že snaha o vytvoření jakéhosi tlaku zasláním výpovědi nájemní smlouvy není akt, který by, jak uvádí zástupce starostky pan Filip Gaspar, měl vést ke zdárnému zprovoznění sportovního areálu pro veřejnost. Tento akt naopak vnáší do celého vztahu právní nejistotu, která může ve svém důsledku znamenat spíše vleklé právní spory a především tedy s největší pravděpodobností nepřinese zbraslavské veřejnosti možnost využívat sportovní areál. Současně lze předpokládat, že MČ Zbraslav pozbude finanční výnos, kterého má možnost dosahovat , a ohrožena bude i její možnost další spolupráce ve využívání areálu. Uvádíme, že budova se nachází ve většinovém vlastnictví naší společnosti a její hodnota je v řádu desítek milionů korun.

Na závěr si dovolíme položit několik spíše řečnických otázek, které si možná položí i zbraslavská veřejnost. Domysleli vůbec radní MČ Zbraslav - Ing. Zuzana Vejvodová, Bc. Filip Gaspar, Mgr. Michaela Bernardová, Mgr. Zuzana Wildová a Ondřej Šlocar důsledky svého postupu? Má Rada MČ Zbraslav připraveno konkrétní řešení, když se snaží o ukončení nájemního vztahu? Je vůbec uvedený postup v zájmu obyvatel Zbraslavi? Domníváme se, že na uvedené otázky bohužel existuje pouze jedno velké NE.

Ing. Vojtěch Reitmajer
Člen představenstva Relax Sport Centrum Zbraslav, a.s.
Praha, 23.1.2015

http://zbraslav.info/component/content/article/2-articles/2642-vyjadreni-ing-vojtecha-reitmajera-k-situaci-ohledne-relax-sport-centra-sportovniho-centra-tresnovka

Vyjádření uskupení 100 Pro Zbraslav - 23.1.2015

…tak jsme se před pár dny s Ondrou Šlocarem před Zbraslavankou dozvěděli od slečny s peticí, že na radnici jsou blbci a pitomci. Sice úplně přesně nevěděla proč, ale prostě kvůli osobním sporům bráníme občanům užívat si krásného nového sportoviště. Tak jak to tedy je?

RSC je na Zbraslavi v posledních dnech žhavé téma. Vznikají podpisové archy s tím, že rada Městské části a zaměstnanci úřadu blokují stavbu a provoz. Je to tak? Co a proč dělá 100pro? Kde je problém a jaké je řešení?

Stejně jako v naší předvolební kampani nechceme kritizovat, ale hledat řešení směrem do budoucnosti. Proto je na program zastupitelstva, které se sejde v pondělí 26. ledna zařazen právě bod RSC. Tam se mohou občané zapojit do diskuze a zastupitelé rozhodnout o zájmu Zbraslavi.

Historie plánu na sportoviště na rohu ulic Žabovřeská a Pod Třešňovkou začíná v roce 1989 a projekt multifunkční sportovní haly, která měla sloužit nejen občanům, ale i žákům základní školy začíná v roce 1999, kdy tehdejší zastupitelstvo vypsalo výběrové řízení na dokončení areálu. Vybrána byla firma, která navrhla postavit halu, která by nebyla jen komerčním sportovištěm, ale výměnou za nízké nájemné by umožňovala využití i pro základní školu, například hodinami plavání. Nájemné na těchto obrovských pozemcích (téměř 9000 m2) činilo symbolických 40 tisíc za rok a hala měla být dokončena v roce 2005. Od té doby se termín mnohokrát posunul, několikrát se změnil nájemce (ale stále stejní lidé), komunikace s městskou částí vázla. Došlo k výstavbě, která neodpovídala původnímu projektu, vedlo se řízení o odstranění stavby a až po mnoha letech dodatečně došlo bývalým vedením radnice ke schválení těchto změn.

Dnes tedy z původního projektu mnoho nezbylo a máme na Zbraslavi objekt, který není zcela dokončený, který není možné zkolaudovat a je tedy snaha ho uvést do provozu na zkušební provoz na dobu několik let. Tento projekt již má fungovat na zcela komerční bázi a to stále za symbolické nájemné, s nedořešenými právními vztahy, bez komunikace s vlastníkem rozsáhlých pozemků – městskou částí.

V roce 2010 vznikla na popud zbraslavského úřadu právní analýza, která vyjmenovává zásadní problémy a navrhuje jejich řešení. Ta ovšem zůstala po volbách minulého vedení radnice bez povšimnutí v tichosti 4 roky ležet. Pravděpodobně to bylo z důvodu osobních zájmů některých tehdejších zastupitelů. Tato právní analýza byla v roce 2014 aktualizována a nově zvolené vedení se na základě této analýzy snaží o narovnání vztahů a vyřešení problému. Zájmem 100pro Zbraslav není v žádném případě blokovat výstavbu sportovních areálů, ale pouze návrat k původním cílům celého projektu se kterými společnost vyhrála veřejnou soutěž a narovnání vztahů. Musíme se také chovat jako dobří hospodáři a nedoplácet na komerční aktivity soukromých firem. Nezájem nájemce o komunikaci s radnicí bohužel značí, že řešení nemusí být rychlé.

Protože považujeme toto téma za zásadní, nechceme jednání o RSC nijak skrývat a tím živit dezinformační kampaň, která je v tuto chvíli vedena. Navrhli jsme projednání na veřejném zasedání zastupitelstva. Předložíme informaci o aktuálním stavu, doufáme, že se dostaví i nájemce pozemků a rádi uslyšíme i Vaše názory, názory občanů, kterým Zbraslav patří. Proto bychom všechny občany, které toto téma zajímá, rádi pozvali na jednání zastupitelstva. Prosím přijďte si osobně poslechnout celý příběh a nepodléhejte dezinformační a nátlakové kampani, která je vedena a namířena nejen na volené orgány (což je zcela legitimní postup), ale i na úředníky MČ, což je dle našeho názoru za hranou. Kampaň je navíc šířena i ve zbraslavských školkách což považujeme za nepřijatelné.

V pondělí tedy na viděnou v Městském domě od 17:30.

Na závěr pár otázek na které je dobré si odpovědět:

Jaký je zájem Zbraslavi a jejích občanů?
Je zájmem občanů podporovat podnikání komerčních subjektů?
Je zájmem občanů nedokončený sportovní areál s místnostmi bez stropů a dráty ze zdi?
Měla by Zbraslav znát projekt, podle kterého se staví na jejích pozemcích?
Měla by Zbraslav a všichni její občané doplácet symbolickým nájemným na komerční aktivity jedné firmy, která navíc nekomunikuje a nereaguje na výzvy o narovnání této části vztahů?
Jak je možné provozovat různá zařízení v nezkolaudovaných prostorách se stavebními zásahy bez stavebního povolení?
Pustili byste Vaše děti do nezkolaudovaného staveniště sportovat?
Filip Gaspar, Ondřej Šlocar a Vaše 100pro Zbraslav

Pro Vaši informaci přikládáme důvodovou zprávu k projednání na zastupitelstvu – ZDE

Článek z roku 2014 z jarních Zbraslavských novin strana č.4  od Filipa Gaspara – ZDE

Článek z E15 o firmách spojených s RSC – http://euro.e15.cz/archiv/ctrnact-let-bez-ledu-1042690

Mnoho zmínek je možné najít i na stránkách MČ  v zápisech kontrolního výboru za poslední roky.

Filip Gaspar, Ondřej Šlocar,  100pro Zbraslav http://100prozbraslav.cz/site/?p=716

TISKOVÁ ZPRÁVA - RSC, 26.1.2015

Městská část Praha-Zbraslav vydala tiskovou zprávu ohledně Relax sport centra (Sportovního centra Třešňovka)

Nové vedení Městské části Praha – Zbraslav se snaží vyřešit dlouhodobý problém výstavby sportovního centra na pozemcích městské části. Cílem je dosáhnout otevření areálu, který bude celý stavebně dokončený a plně funkční, a jeho provoz bude pro městskou část ziskový.

V roce 2000 vyhrálo občanské sdružení Český curling club výběrové řízení na výstavbu sportovního areálu na Zbraslavi. Společný projekt poskytnul občanskému sdružení téměř 9000 m2 obecních pozemků za symbolické nájemné zhruba 40.000 Kč za rok s tím, že zde vznikne sportovní centrum s bazénem využívané občany, školami a sportovními kluby za výhodných cenových podmínek.

Areál měl být otevřen v roce 2005, ale dodnes není stavba dokončena. Postupem času došlo k mnoha změnám ve vlastnické struktuře nájemce a investora, avšak stále se jedná o stejné osoby. Podstatné změny provedl investor i v samotné náplni stavby. Bazén byl vypuštěn, sportovní plochy pro širokou veřejnost jsou nahrazeny klubovými aktivitami, například golfovými simulátory. Budova zařízení staveniště je využívána jako kanceláře obchodních firem nájemce.
Dnešní podoba stavby plně odpovídá komerčnímu projektu soukromého investora. Právní analýzy městské části ukazují, že svým postupem nájemce neplní smlouvu a městské části neplynou z projektu očekávané přínosy.

„Z pozice starostky hájím zájem všech občanů Zbraslavi a nemohu připustit, aby z  pozemků městské části měl výnos pouze soukromý investor skrývající se za veřejný zájem.“, říká starostka Městské části Praha – Zbraslav Zuzana Vejvodová. „Odmítáme účelový nátlak na městskou část a její úředníky, který nyní vyvíjí Centrum Třešňovka, z.s. Nijak nás nepřekvapilo, že tento spolek ovládají stejní lidé, kteří za 15 let nedokázali stavbu dokončit.“, dodává Vejvodová.
Městská část nesouhlasí s postupným zaváděním zkušebního provozu nedokončeného areálu bez jasného účelu stavby, solidní dohody o narovnání právních vztahů a zajištěných výnosů pro městskou část.

Celá kauza je předložena k veřejnému projednání na zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Zbraslav dne 26. ledna 2015.

Ing. Zuzana Vejvodová
Starostka MČ Praha - Zbraslav
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zdroj:  www.mc-zbraslav.cz/evt_file.php?file=626


e-max.it: your social media marketing partner