Budoucí rekreace mezi Zbraslaví a Radotínem?

(1 - user rating)

V  prostoru mezi Zbraslaví, Radotínem a Velkou Chuchlí v údolní nivě na soutoku Berounky s Vltavou je již delší dobu připravován záměr plošné těžby štěrkopísků,  směřujících k výrazné proměně známé krajiny, a následná stavba rekreačního areálu dosud zcela nejasného určení a funkce.

Na levém - radotínském břehu  Berounky se předpokládá dle dostupné architektonické studie pražského magistrátu vybudování 3 jezer, jachetního přístavu, luxusního bydlení na vodě, umělého kanálu s divokou vodou, jezu a  malé vodní elektrárny.  Tento záměr, jehož realizace je podmíněna těžbou štěrkopísku, je nyní reprezentován Návrhem změny územního plánu Z 2724/00.

Na pravém - zbraslavském břehu Berounky v prostoru od Lahovic až po Velkotržnici Lipence by pak měla souběžně po dobu cca 25 - 30 let probíhat také těžba štěrkopísku s následnou sanací a rekultivací v horizontu dalších několika let.  Budou-li tedy dodrženy všechny předpokládané termíny a zajištěno financování rekultivace  po odchodu těžařů, vykoupou se první návštěvníci jezera nejdříve v roce 2041!

Jsou zde však i další otazníky. Jak ovlivní těžbou a zpracováním štěrkopísků indukovaná nákladní doprava, související hluk a  prašnost kvalitu života dotčených občanů Zbraslavi a Lahovic? Do jaké míry je reálný skutečný rekreační potenciál území v  blízkosti frekventovaných dopravních tepen Strakonické a pražského okruhu zatížený hlukem a emisemi? Jak plánovaná těžba, výstavba zpracovatelské linky a zaplavení těžebních jam ovlivní průtočnost území při případné povodni? Jakou cenu má pro nás a pro budoucí  generace zdroj kvalitní potenciálně pitné podzemní vody akumulované na daném území a dosud chráněné vrstvami štěrkopísku? Doprava,  rekreace, těžba, nové stavby, ochrana před povodní, ochrana vodních zdrojů, životaschopnost či ohrožení přírodní památky Krňák – toť ukázka střetu zájmů a funkcí v dané lokalitě.  Souběh těchto veřejných i soukromých zájmů nebyl bohužel dosud ani komplexně řešen ani srozumitelně prezentován veřejnosti, přestože proces přípravy těžby a následných změn v území probíhá již téměř 15 let.

Na zbraslavské straně již postupně běží povolování těžby, na radotínské straně Hlavní město Praha vykupuje pozemky pro jachetní přístav. Fakt, že území soutoku je v působnosti několika městských částí je příčinou rozdrobenosti a neúplnosti informací. V tomto směru ve své koordinační a přípravné úloze selhává i pražský Magistrát  jako nadřízený orgán státní správy.

Krajina soutoku Vltavy a Berounky představuje velmi cenný soubor přírodních i kulturních hodnot  -  významný zdroj kvalitní, potenciálně pitné podzemní vody pro přažskou aglomeraci, nejkvalitnější nivní půdu, primární zdroj štěrkopísku, přírodní památku Krňák, kulturní dědictví pohřebiště českých králů ve Zbraslavském klášteře aj.  Budoucí podoba údolí mezi Zbraslaví a Radotínem však při citlivém a komplexním přístupu  skýtá  velkou příležitost vytvořit harmonickou krajinu menších vodních ploch, věnovanou přírodě, sportu a rekreaci při současném respektování přírodních a kulturních hodnot lokality i skutečného zájmu široké veřejnosti včetně budoucích generací.   Taková řešení již byla s úspěchem nejednou realizována  v zahraničí.

Od října 2011 probíhá prezentační a petiční akce zbraslavských a radotínských občanů, Ústavu pro ekopolitiku, Společnosti pro trvale udržitelný život a spolupracujících organizací, kterou již  svými podpisy podpořilo  několik set občanů ze  Zbraslavi, Lahovic a Radotína. Cílem je apelovat na zastupitele našich městských částí, představitele pražského Magistrátu i investory, aby místní občany seznámili se svými skutečnými záměry a projekty v oblasti, přehodnotili své současné aktivity i rozhodnutí a jednali v zájmu široké veřejnosti i udržitelného rozvoje, nikoli v zájmu jednotlivců.

Ještě je čas na změnu, ještě je čas zasednout k jednacímu stolu. Občané si přece zaslouží kvalitní řešení !

Více informací získáte na www.radotinska-jezera.cz

Ing. arch. Jan Švestka,  MUDr. Martin Švestka - občané Zbraslavi      

e-max.it: your social media marketing partner