Kamera Zbraslavské náměstí

Kamera - Zbraslavské náměstí

Náhodná fotka
Kontaktní údaje

WWW.ZBRASLAV.INFO
Informační server o Zbraslavi


Redakce:


info@zbraslav.info
www.zbraslav.info
Facebook.com/Zbraslav.infoProvozovatel:

Občanské sdružení Zbraslav.info
Spojařů 1252
156 00 Praha 5 - Zbraslav

 info@zbraslav.info

IČ: 26557371

Banka: 4388384001/5500

 

Logo informačního serveru Zbraslav.info, Praha 5 - Zbraslav

Znak Městské části Praha - Zbraslav


Další informace:

Redakce a
Občanské sdružení
Zbraslav.info

Právě procházíte

Změny v nivních územích MČ Praha 16 - Radotínská jezera a těžba štěrkopísků u Lahovic a Zbraslavi

(0 - user rating)

Změny v nivních územích MČ Praha 16
Jiří Fencl, 27.8.2008

  Lidé nikdy nebudou schopni správně pečovat
 své přírodní prostředí, dokud se nerozšíří i
llidský etický systém a nezahrne přírodu.
Aldo Leopold, 1949

 Jsme svědky velkých, nevratných a z hlediska konečného výsledku ne zcela odhadnutelných změn, probíhajících na základě schválených a schvalovaných investičních záměrů dopravních, rekreačních a těžebních  na nivních územích Berounky a Vltavy, v okolí jejich soutoku, v epicentru křížení (v dotčeném území nefunkčních) nadregionálních biokoridorů. Cílem předložené informace není apriori zpochybnit předložené a již realizované záměry změny funkce území, ale poukázat na možná rizika, současná a budoucí. Lze si představit, že ani císař Karel IV., podle tradice přehlížející zájmové území a zbraslavský klášter z posledního výběžku Brd – kopce Havlínu na Zbraslavi a kníže Křesomysl by neměli stejný názor. Vzhledem k rozsáhlosti a komplexnosti problematiky a stále probíhajícím změnám není možno poskytnout v současné době konečný obraz o změnách v dotčeném území. Jde o tzv. proces EIA, dle zákona 100/2001 Sb. (v platném znění) o posuzování vlivů na životní prostředí, který ohledně těžby štěrkopísku a změny území na rekreační území nebyl dosud ukončen.

V daném prostoru – soutoková niva Vltavy a Berounky (inundační území) dochází k souběhu výstavby Silničního okruhu - stavby  513 (Jesenice – Lahovice) a 514 (Lahovice – Slivenec), k očekávané těžbě štěrkopísku v  k. ú. Zbraslav, Lahovice, Radotín, Velká Chuchle, Lipence a následně vzniku velkého rekreačního území. Vzhledem k dislokaci všech uvedených záměrů v daných lokalitách lze danou situaci hodnotit i jako klasický střet zájmů. Jde o záměr důkladné exploatace inundačního území, s podstatnou změnou původních funkcí. Odtěžit nejúrodnější nivní půdy a ložiska štěrkopísku, působící jako filtr říční vody i její kolektor a zcela změnit krajinný ráz je jistě výrazný zásah do životního prostředí. Uvedené výstupy jsou definovány ve změnách platného územního plánu Z 0719/00 a Z 0720/00 – souhrnně pak v platném znění ÚPn hl. m. Prahy - Z 1000/00 a jsou sledovány i dalšími změnami ÚPn.

Je jistě možno argumentovat okamžitým veřejným zájmem, schází ovšem jeho obecně přijatelná definice. Skutečným veřejným zájmem je zřejmě to, co respektuje udržitelný a kvalitní život současných i budoucích generací (při reálně nedosažitelném předpokladu respektování stejného hodnotového systému všemi občany).

Zájmy se ovšem stávají hodnotami a jsou, vzhledem k vývoji situace ve společnosti, doprovázeny vzrůstající tolerantností rozhodovací sféry. Budoucí změnou priorit může dojít k přehodnocení prospěšnosti provedených změn funkcí dotčeného území – v důsledku okolnostmi vynuceného návratu k vyšší soběstačnosti (autarkii) v rámci regionu i ČR, z důvodu zdražení energií a tedy i dopravy, výrobků a služeb i změnami geopolitickými a klimatickými.

Důkladné posouzení ekologické únosnosti území a jeho současných a příštích urbánních vlastností a funkcí není ukončeno a je prováděno až v průběhu probíhajících dopravních staveb i přípravy těžby štěrkopísku a jeho výsledky nejsou ovšem právně vymahatelné.

Také výsledky předepsaného a aplikovaného procesu EIA nejsou ovšem právně vymahatelné. Dosud vydaná stanoviska dotčených orgánů státní správy a samosprávy upozorňují na střety zájmů a rozpory zájmů těžební společnosti s platnou verzí Územního plánu hl. m. Prahy. Jak bude uvedený rozpor, resp. střet zájmů vyřešen, nebylo dosud rozhodnuto.

Jižní část Silničního okruhu kolem Prahy bude spojovat dálnici D5 Praha – Plzeň s dálnicí D1 Praha – Brno. Je stavěna s očekáváním, že převezme prakticky veškerou tranzitní dopravu, která v současnosti projíždí Prahou a zároveň na sebe naváže i určitý podíl dopravy, jejímž cílem je Praha.

Poznámka (1) : K variantám tvaru MÚK Lahovice nedošlo žádné vyjádření dotčených orgánů státní správy nebo samosprávy (viz Návrh stanoviska o hodnocení vlivů).
Poznámka (2) : Je třeba konstatovat, že obava z tržně-destruktivního přístupu není lichá, viz kapitolu „Střet zájmů.“ Skutečností je, že požadavky dopravy a těžby surovin jsou nevyhnutelně doprovázeny negativními dopady na lidské zdraví a významnými ztrátami přírodních a krajinářských hodnot i architektonického, paleontologického a archeologického dědictví. Ztráta smyslu zodpovědnosti za budoucnost, často se vyskytující nevymahatelnost práva, mělké zakotvení občana v daném prostředí, naučená bezmocnost, připravenost rozhodovací sféry mít v každém případě „pravdu“, vytváření falešného vědomí, příliš jednoduché vidění světa  nejsou jistě dobrými předpoklady pro hodnocení změn  a kladou značné nároky na rozhodovací sféru.

 A. TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKU

Otvírka, příprava a způsob dobývání ložiska

V k. ú. Lahovice a Zbraslav

Těžba bude probíhat na ploše 92,42 ha, min. ve čtyřech těžebních řezech – 3 řezy skrývkové (ornice, podorničí a povodňové hlíny, jíly, jílovité písky) a 1 řez surovinový.

Svrchní vrstva skrývky je tvořena nejkvalitnějšími nivními půdami. 

Během skrývky v k. ú. Lahovice i Radotín lze očekávat výskyt archeologických nálezů, což je formálně ošetřeno příslušnou legislativou.

 Předpokládaná roční výše těžby v dobývacím prostoru Zbraslav IV je 500 000 tun tj. cca 250 000 m3.

 Způsob těžby :
Těžba bude prováděna z vody - štěrkopísek bude těžen plovoucím korečkovým rypadlem v pěti těžebních etapách od SV k JZ. Při bázi bude ponechána 0,5 m vrstva štěrkopísků (přítomnost břidlic). Pro skrývku bude použit buldozer. Pro první těžební etapu bagr s podkopovou lžící. Pásové dopravníky plovoucí a pobřežní. Čelní kolový nakladač. Stejný způsob těžby bude použit i v k. ú. Radotín.

 Vodní a kalové hospodářství :
Kalová voda po úpravě suroviny bude v první fázi těžby směřována do odkalovací nádrže, po dostatečném rozsahu těžby bude vždy část těžebního jezera používána jako odkaliště.

 Poznámka: Dle sdělení zástupce fy GET bude kal z odkalovacích nádrží využit jako cihlářská surovina.

 V k. ú. Radotín, ložisko Lahovičky

Těžba štěrkopísku bude probíhat na ploše 346 595 m2 (viz Oznámení záměru: Lahovičky, fa GET 12/2005). Dle oznámení záměru firmou GET „Již v průběhu těžby bude zahájena zavážka vytěžených prostor inertním materiálem, v závěrečné fázi II. eapy budou zavezeny i odkalovací nádrže. Z celkové plochy postižené těžbou a umístěním kalových jímek, která bude činit 413 774 m2, bude na původní terén zavezena plocha o rozloze 326 012 m2. Na zbylé ploše o rozloze 87 762 m2 vznikne vodní útvar. Dle výpočtu kubatur bude nutné do vytěženého prostoru navézt 2 770 736 m3 inertního materiálu, čímž  na lokalitě zůstane zachováno těžební jezero o kubatuře 646 226 m3 přesně takového tvaru, jak je projektováno v ÚPn hl. m. Prahy.  Zavážka bude započata již v průběhu těžby a bude probíhat zhruba stejným tempem jako exploatace ložiska. Sanace bude ukončena cca 1 rok po ukončení těžby, následující 3 roky bude prováděna biologická rekultivace.“

Tab. č. 1
Souhrnná tabulka vytěžitelných zásob stěrkopísku a nivních půd z dobývacích prostorů při navržené celoplošné těžby na uvedených územích
(včetně plánovaných vodních ploch).

Dobývací prostor

Plocha území

v /ha/

Vytěžitelné zásoby štěrkopísku /m3/t/

Vytěžitelné zásoby nivních půd/m3/

Cena nepraného štěrkopísku v Kč

Cena

praného štěrkopísku

 v  Kč

Zbraslav IV

k.ú. Lahovice

     92,42

 

   5. 865 895

 10. 558 611

  304 361

633. 516 660

2534. 066 640

Radotín

k.ú. Radotín

      22, 8

  1. 390 693

  2. 503 247

   68 415

150. 194 844

  600. 779 928 

Lahovičky k.ú. Radotín

      42, 3

  2. 444 436

  4. 399 985

 155 968

263. 999 100

1055. 996 400

Celkem

     157,52

  9. 701 024

17. 461 843

 528 744

1047.710604

4190. 842 968

 

  1. Cena nepraného písku 60 Kč/t, cena praného písku 240 Kč/t 
  2. Výsledný poměr prodaného praného a nepraného štěrkopísku nemůže být znám, skutečná finanční hodnota získaných prostředků leží mezi oběma uvedenými hodnotami. Rovněž není kalkulováno s možným budoucím kolísání cen. Nejsou hodnoceny náklady těžby.
  3. 1 m3 štěrkopísku = 1,8 t
  4. Stanovený dobývací prostor (DP) je vždy větší než prostor, na kterém bude těžba realizována, např.  DP Zbraslav IV je 120 ha a těžba bude probíhat na ploše 92,42 ha.

Poznámka :  Kaly z odkalovacích nádrží po skončení těžby štěrkopísku budou dle sdělení zástupce fy GET využity jako cihlářská surovina.

B. DOPRAVNÍ  STAVBY  514    SLIVENEC – LAHOVICE   a   513  LAHOVICE -  JESENICE

SO 514 – již ve výstavbě, prochází jižní částí ložiska přibližně ve směru SZ - JV. Tříúrovňová křižovatka u lahovického statku bude mít všechny směry napojení dvou čtyřpruhových komunikací vyjma napojení po Strakonické směrem od Strakonic na Zbraslav (!).

 Estakáda přemosťující údolí Vltavy a Berounky má délku 2 059 m. Estakáda má v prostoru křižovatky se Strakonickou ulicí niveletu cca 15 m nad terénem. Od přemostění  Berounky niveleta stoupá až do výšky cca 40 m nad tratí ČD Praha – Plzeň. Estakáda má 37 mostních polí. Rozestup pilířů estakády je cca 40 m (v jiných částech 56 -110 m). Přes Berounku má být přechod pro pěší a cyklisty lávkou, zavěšenou pod uvedeným mostem.

 SO 513 – již ve výstavbě, vlastní stavba začíná napojením na stavbu 512 D1 Jesenice Vestec. V oblasti Točné vstupuje silniční okruh portálem Cholupice do dvou, pro každý směr samostatných cca 2 km tunelů, procházející v místech Komořanské stráně. Vyústění obou tunelů je v portálu Komořany, přes který přechází přeložka silnice Komořany – Zbraslav. Dále prochází trasa zářezem v území bývalé pískovny s krátkým tunelem. Následuje 236 m dlouhý zavěšený most přes železniční trať Praha-Vrané nad Vltavou, který je napojen na tříúrovňovou křižovatku u lahovického statku.

Poznámka: Podle šetření NKÚ a kritiky EU se silnice a dálnice v ČR staví neekonomicky a bez rozmyslu.

C. HYDROLOGICKÉ  POSOUZENÍ FUNKCÍ LAHOVICKÉ  A  RADOTÍNSKÉ  NIVY  A  NIVY  LAHOVIČEK

Údolní náplavy na dolním toku Berounky jsou charakterizovány středními až vysokými indexy transmisivity*, průměrný koeficient transmisivity  T = 2,1.10-3, tomu odpovídá i vyšší specifická vydatnost zvodní (obvykle několik l/s z jednoho zdroje, např. vrtu. V citovaných vysvětlivkách (viz Základní geologická mapa ČSSR 1 : 25 000, list 12-421 Praha – jih) je uvedeno, že mezi Lahovicemi a Lipany byl vymezen úsek fluviálních** uloženin, vhodný k jímání podzemní vody.

Těžbou štěrkopísku budou porušeny jednak krycí vrstvy, které omezují kontaminaci podzemních vod z povrchu, jednak bude v těžebně obnažena přímo hladina podzemní vody, těžen bude samozřejmě kolektor jako účinný filtr protékajících vod.  Čím větší část kolektoru bude odtěžena, tím menší budou samozřejmě i zásoby podzemních vod. Pokles hladiny podzemní vody je předpokládán již v souvislosti se stavbou komunikace 514 Slivenec – Lahovice. Nepochybná je zásadní změna hydrologického režimu dotčeného území.

Průplav pod estakádou (stavba 514 Slivenec - Lahovice) není doporučován, s výjimkou uvedených technických opatření – viz Hydrologické posouzení podmínek těžby v oblasti mostní estakády. Je také doporučováno rozšířit ochranné pásmo vodovodního řadu DN 1200 do prostoru otevřené vodní hladiny od osy pásma na 10 m. Citovaný posudek neřeší možnost ovlivnění zdrojů podzemních vod v okolí.

*  průtočnost, schopnost hydrogeologického kolektoru propouštět podzemní vodu

** vzniklých výmolnou a ukládací  činností vody, sedimentací

Poznámka: Území lahovické nivy (je míněn pravý i levý břeh Berounky před soutokem s Vltavou) je v současnosti jedním z posledních, ne-li posledním územím v katastru Prahy, které je vhodné pro jímání větších množství podzemních vod. Jedná se o tzv. podzemní vodu poříční. Z podobných zdrojů jeinfiltrací zásobována Praha (zdroj Káraný, niva Jizery).
Předložená dokumentace, kromě bagatelizujících hodnocení ohledně snížení jímací a filtrační funkce kolektoru štěrkopísků, které budou vytěženy, v části „Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru“ uvádí : 
„Jako další nepříznivý vliv bylo vyhodnoceno možné ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladin podzemních vod, které se mohou do doby zprůtočnění posuzované vodní plochy (plánováno v dalších etapách výstavby rekreační areálu) lokálně projevit. V této problematice však panují značné nejistoty, neboť vlivy záměru pro tuto oblast byly hodnoceny pouze na základě matematického modelování a konkrétní změny režimu podzemních vod budou muset být ověřeny terénním šetřením, konkrétním měřením a monitoringem po ukončení terénních úprav. Pokud by se tímto šetřením negativní jevy skutečně prokázaly, budou přijata příslušná nápravná či kompenzační opatření.“

Podle Odboru ochrany prostředí MHMP  chybí v oznámení způsob nakládání s usazenými kaly z kalových polí.  Ten požaduje provedení podrobného hydrogeologického průzkumu se zaměřením skutečných úrovní hladin podzemní vody v dotčené lokalitě. Požaduje i vypracování odborného posudku, posuzujícího vliv těžby štěrkopísků na vodnost Lipanského potoka. Uvádí důležitost dotace Přírodní památky (PP) Krňov  proudící povrchovou vodou, která je  vzhledem k jeho zazemňování důležitá.

V závěrech  zjišťovacího řízení HMP uvádí, že realizace těžebních záměrů bude ovlivňovat proudění podzemních vod. Vzhledem k předikovanému poklesu hladiny podzemní vody v JZ části dobývacího prostoru doporučuje HMP vydat povolení hornické činnosti pro etapy I. – IV (dobývací prostor Lahovice a Lahovice I., tj. Zbraslav IV.). Realizací V. etapy podmínit vyloučením negativních dopadů na PP Krňov. v oblasti lužního lesa po vyhodnocení průběžného sledování hladin podzemních vod v okolí těžebny. Z předložené dokumentace není zřejmé, jaká je únosná mez snížení hladiny v okolí lužních lesu a Lipanského potoka. Pokles hladiny podzemní vody po vytěžení štěrkopísku v zájmovém území může negativně ovlivnit zbytek lužního lesa u Lipenců v oblasti PP Krňov (pokles o 1 – 1,3 m). Dalším problémem je předpokládaná kontaminace podzemních a povrchových  vod navážkou inertního materiálu nejasného původu a kvality. Funkce rekreačních vodních ploch může být zpochybněna. Stejné výhrady má i MČ Radotín. Vzhledem k velkému množství zavážených odpadů nelze vyloučit i přítomnost odpadů jiné kategorie, vč. nebezpečných odpadů, což je vzhledem k řádově  rozdílným cenám za skládkování jednotlivých druhů odpadů, v rozporu se zákonem o odpadech v praxi často prováděno. Složení přivážených odpadů nelze úspěšně kontrolovat. Skládkování v zátopové oblasti je navíc nežádoucí.     

Podle vyjádření ČGÚ Praha z r. 2000 ke stavbě 514 Slivenec - Lahovice by bylo vhodné zpracovat i mapu zranitelnosti horninového prostředí. Pouhý popis geologických a hydrogeologických poměrů bez jejich další interpretace neříká nic o možnosti znečištění horninového prostředí a následně i podzemních vod. Vyjádření zranitelnosti horninového prostředí v pruhu plánované stavby by mohlo upozornit na nutnost ochranných opatření v jednotlivých úsecích liniové stavby.

Výhrady místně, věcně a funkčně dotčených orgánů státní správy i HMP se týkají i očekávaného zhoršení  hydrologického režimu podzemních vod po těžbě štěrkopísku na levém břehu Berounky v Radotíně a v oblasti Lahoviček, viz příslušná stanoviska uvedená v závěrech  zjišťovacích řízení procesu EIA. Dosud trvají na dodržení platného ÚPn, pokud jde o dodržení těžebních ploch pouze v rozsahu plánovaných rekreačních  vodních ploch.

D. OCHRANA  ZPF  A  PŮDOZNALECKÉ  HODNOCENÍ v k. ú. LAHOVICE  -   ZBRASLAV

Provedeno formálně a administrativně-technicky správně. Závažnost posuzovaného tématu je ovšem třeba dále komentovat.

Poznámka: Trvalý trend k marginalizaci úlohy zemědělství a vzácného statku – zemědělské půdy je zřejmý. Podle zákona o ZPF je zemědělský půdní fond základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem … a jednou z hlavních složek ŽP. Citovaný zákon připomíná, že je třeba co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území. Dle provedeného průzkumu jde o půdy v kategoriích BPEJ 2.55.00 v ceně 4,90 Kč/m2 a 2.56.00 v ceně 11,31 Kč/m2. Pro porovnání - dle cenové mapy – z 1.1.2008 je cena l m2 stavebního pozemku na Zbraslavi cca 1190 - 3 680 Kč/m2, tržní cena až okolo 4 000 Kč/m2. Dle uvedené dokumentace bude skrytá orniční půda a podorničí využito, za předepsaných podmínek, jiným způsobem.

 Je příznačné, že i Světová charta o půdě (1972) i Evropská charta o půdě a udržitelném využívání půdy, usnesení Evropského parlamentu z  r. 2007 o tématické strategii pro ochranu půdy, jakož i dokumenty tuzemské provenience, např. Státní politika životního prostředí ČR 2004 a Strategický plán Prahy, jsou svojí podstatou pouze proklamativní a nezávazné.

Přístup ochraně ZPF v této části Prahy je nejlépe patrný v sousedním katastru Radotín, kde jsou půdy stejného bonitačního zařazení masově zastavovány průmyslovými a jinými objekty (event. kontaminovány nebezpečnými odpady – viz minulá zjištění fy SITA Bohemia a ČIŽP), nebo ve Velké Chuchli, kde jsou obdobné půdy dokonce velkoplošně využívány jako skládka stavebního odpadu.Takto ztracená nejlepší zemědělská půda lokalizovaná na území hlavního města nám v budoucnu může velmi scházet. Je třeba změnit pohled na hodnotu zemědělské půdy   jako cenného statku, kterými jsou i ovzduší a voda (např. 42 % půd v ČR je ohroženo erozí).
Pomalost procesu vzniku dostatečně bonitní zemědělsky využitelné půdy je tak významná, že ji můžeme z hlediska délky lidského života považovat za neobnovitelný zdroj. 42 % půd v ČR je ohroženo erozí.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) MHMP konstatuje, že změnou ÚPn č. Z 0720/00 byly určeny plochy k vynětí ze ZPF pro účely těžby štěrkopísku pouze v rozsahu plánovaných vodních ploch, ostatní plochy byly určeny pro zeleň s předpokladem zachování  původního půdního krytu.

E.     STARÉ   ZÁTĚŽE

Podle údajů ekologického auditu společnosti SITA Bohemia z r. 2003 na území skleníkového areálu Radotín jsou zeminy v daném prostoru kontaminovány nepolárními extrahovatelnými látkami (NEL) nevýznamně a bez potřeby sanace.

Dle údajů stejné firmy při severním okraji radotínské vodní plochy je v současné době existující energocentrum společnosti Brudra silně kontaminováno NEL (betonové konstrukce, zeminy a podzemní vody). Je zde prokázán výskyt monocyklických aromátů a chlorovaných uhlovodíků. Sanace území je projednávána. Za nutné se považuje provedení sanace objektů (odvoz konstrukcí) a 2 630 m3 zemin před zahájením terénní úprav v rámci realizace záměru.

V blízkém okolí skleníkového areálu Brudra je nejvýznamnějším zdrojem znečištění kontaminační mrak, postupující z průmyslové zóny Janka, Technometra, bývalé ČKD Tatra Smíchov a Prefa ve směru proudění podzemní vody – prokázán výskyt NEL.

F.      POSOUZENÍ   VLIVU  TĚŽBY  ŠTĚRKOPÍSKU  A  VYUŽITÍ  ÚZEMÍ  NA  KRAJINNÝ  RÁZ

Závěry hodnocení s ohledem na dopravní stavby a těžbu štěrkopísku. (Posuzován je finální stav předmětného území po realizaci všech navrhovaných záměrů či změn ve využití území).

Dle HMP „Hodnocený záměr ve své konečné podobě, jak vyplývá z provedeného hodnocení, zasáhne významně do identifikovaných znaků a hodnot krajinného rázu.“

Závěry hodnocení s ohledem na těžbu štěrkopísku:

„Morfologie údolní nivy nebude těžbou výrazněji poznamenána, změnou využití (barevnosti, konfigurace) může dojít ke zvýšení přitažlivosti celé údolní nivy, případně orientace v ní při pozorování z výšky.“

„Ze závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot) krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru vyplývá, že snížení hodnot krajinného rázu nebude mít vlivem posuzovaného záměru zásadně nepříznivý či objektivně nepřípustný charakter. Změny vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustně současnou kvalitu území v dotčeném krajinném prostoru.“

Poznámka: Je třeba uvažovat o tom, jaká míra objektivizace estetických vjemů přírodních hodnot a jejich použitých vybraných charakteristik je dosažitelná a tedy akceptovatelná pro hodnocení krajinného rázu. Lze jistě postupovat i podle obecného schematu – třídit a zobecňovat. Pozorovatel krajiny ji ovšem vnímá celostně, nikoliv fragmentárně. Krajina je vlastně výtvarným dílem. Pro subjektivní hodnocení kvalit krajiny, event. následných artefaktů vnímatelem – posuzovatelem podobné hodnotící nástroje užívány vědomě nejsou, pokud ano, tedy imanentně. Použitá metodika „Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz, tzv. metody prostorové a charakterové diferenciace území“, postupuje jiným způsobem. Fragmentuje posuzovací proces na vybrané ukazatele – charakteristiky (prvky) kvality krajiny, dominanty přírodní, kulturní a historické souvislosti atd. a každý z těchto vlivů je posuzován odděleně. Tento přístup je jistě formálně logicky zdůvodnitelný, ale lze i možná namítat, že jde o technicistně-instrumentální hodnocení krajiny s možnými skrytými tautologickými prvky. Tvrzení, že se vyrovnávají možné subjektivity dílčích posouzení v rámci metodikou definovaných prvků krajiny není zřejmě dobře prokazatelné. (Každému tvrzení prospívá, je-li doloženo důkazem). Další problém hodnocení míry zásahu může být skryt v oblasti neuvědomělé nevyhnutelné subjektivity, existující hodnotové orientaci hodnotitele, přílišné ochotě podrobit se zevnímu vlivu (docilita), tj. zadaným  parametrům investičního záměru a tendenci spojovat protichůdné názory (eklekticismus, synkretizmus) a event. účelovému výkladu (kasuistice). Profesionálními zpracovateli příslušné dokumentace není také hodnocen souhrnný výsledek záměru výstavby rychlostní komunikace 514 a těžby štěrkopísku. Tato skutečnost  je pouze  zmíněna. Použitý výraz „synergie vlivů“ znamená ovšem ještě vyšší míru změn než termín „kumulativnost vlivů.“ Domnívám se, že hodnocení krajinného rázu popsaným způsobem je  analologické pojetí a mechanizmu pozitivního práva.

Je třeba zaujmout zásadní a důsledné stanovisko, vyúsťující v konkrétní legislativní, personální, institucionální a organizační systémová opatření k nastolení skutečné ochrany krajinného rázu. K tomu zřejmě schází tzv. politická vůle. Proběhlé legislativní změny jsou protichůdné. Krajinný ráz jako vzácný statek není respektován.

 Za diskutabilní a subjektivní hodnocení považuji tvrzení, že: „bude narušena pozitivním směrem současná schematičnost krajiny.“ Např. hladina  velkých vodních ploch - jezer a moří může být také považována za schematickou, ale co s tím? Kde  je hranice schematičnosti?

V každém případě probíhá proces funkcionalizace krajiny, zčásti pravděpodobně  nevyhnutelný.

Dle  vyjádření MHMP, uvedeného v Závěrech  zjišťovacího řízení, navrhovaný záměr těžby štěrkopísku negativně ovlivní krajinný ráz a navržená těžba zcela změní dosavadní ráz krajiny.

G.    NOVÉ   FUNKCE  DOTČENÉHO  ÚZEMÍ

Zájmové území je členěno do 10 lokalit s  popisem tvářnosti daného prostoru a předpokládanými rekreačními a dalšími funkcemi, viz „Posouzení vlivu stavby velkého území rekreace (VÚR) a využití území na krajinný ráz.“

Mezi Radotínem a Zbraslaví mají vzniknout čtyři rozlehlá jezera s přístavem, plážemi, restauracemi a nejrůznějšími sportovišti. Tzv. Radotínská laguna  (86 ha) má sloužit hlavně jachtařům a windsurfingu. Uvedené záměry podléhají průběžným změnám tvaru i velikosti.

Hodnocení vlivů, koncepcí a plánů z hlediska jejich možného dopadu na životní prostředí, (viz změny ÚPn  Z 0719/00 a Z 0720/00, v platném znění v Z 1000/00)  a  v následných změnách.

Také návrh záměru rekreační vodní plochy Lahovičky je nutné koordinovat s Vodohospodářskou studií rekreačních nádrží na soutoku Vltavy a Berounky (je hotova pouze I. etapa), pořizované Odborem městského investora MHMP.

H.   NAVRHOVANÉ   JEZY  

1.       První jez na říčním km 1,65. Navržen pohyblivé jez, malá vodní elektrárna, malá plavební komora a rybí přechod. Má údajně snížit eutrofizaci rekreačních vodních ploch.

2.       Druhý jez, zatím pouze jako záměr na říčním km 5.

3.       V případě vybudování navrhovaných jezů by se zvýšila hladina vodních ploch č. 1 o cca 0,9 m a č. 3 o cca 2,2 m. Viz tab. č. 2.

Tab. č.  2

Plánované rekreační vodní plochy na soutoku Vltavy a Berounky*

   Vodní plocha

          č.

Rozloha v ha

Plánované propojení

s Berounkou

1. Dobývací  prostor      Lahovice I.

         59,6

Nebude propojena

   2. Dobývací prostor  Lahovice

       11,1

Bude trvale propojena

   3.   Přístav Radotín

       36,7

Bude trvale propojena

   4.   Lahovičky

           8,7

Nebude propojena

 

·  Použity údaje ze studie fy Hydroprojekt „Rekreační areál na soutoku Vltavy a Berounky, II.     Vodohospodářské část, 12/2005. ·  U všech vodních ploch se uvažuje s provozem plavidel (motorových či nemotorových (viz údaje fy d plus, „Rekreační areál na soutoku Vltavy a Berounky.“  ·  Není vyloučeno, že dojde k dalším změnám, včetně rozlohy rekreačních vodních ploch.

I.       STŘETY   ZÁJMŮ

1.       V závěrech zjišťovacího řízení uvádí Hlavní město Praha (dále jen HMP), že z hlediska urbanistické koncepce HMP není předložený záměr zcela v souladu  s platným Územním plánem sídelního útvaru  hl. m. Prahy (ÚPn). Dále, že návrh funkčních ploch po ukončení těžby, prezentovaný v oznámení, není zcela v souladu s  ÚPn. HMP považuje za problematické navržené vytěžení části ložiska (etapa I. a IV, dobývacího prostoru Zbraslav IV a Lahovičky - částečně), které mají být následně zavezeny inertními odpady. Navrhované umístění technologie, kalového pole a administrativního a sociálního zázemí ve funkční ploše NL – louky, pastviny je v rozporu s ÚPn jak z hlediska funkčního využití,  tak z hlediska umístění na násypu nad stávajícím terénem do zátopového území, kategorie průtočná. Viz také stanovisko OV ÚMČ Prahy 16. MHMP nesouhlasí s celoplošnou skrývkou zájmového území pro následnou těžbu štěrkopísku, ale s těžbou jen na ploše budoucích jezer.

2.       Území nivy Berounky na soutoku s Vltavou je v současnosti jedním z posledních, ne-li posledním územím v katastru Prahy, které je vhodné pro jímání větších množství podzemních vod a jejich filtraci. Týká se i dalších částí zájmového území.

3.       Odstranění nejúrodnější nivní půdy je sice v souladu se schváleným Územním plánem hl. m. Prahy, je ale otázkou, zda budoucnost nepředloží k řešení jiné požadavky. Zasypání části vytěžených ploch v oblasti Lahoviček  inertními odpady může být signálem pro skládkování i jiných druhů odpadů, týká se ovšem i ostatních odtěžených ploch v zájmovém území. Sousedství skládky s rekreační vodní plochou nebude veřejností oceněno příznivě. (Na území Lahoviček na vltavském břehu již došlo v  nedávné minulosti ke vzniku obří nepovolené skládky soukromým podnikatelem).

4.       Podle dostupné dokumentace není zcela zřejmé, zda budou  zajištěny dostatečně  předepsané hygienické podmínky v rekreačních vodních plochách.

5.       Budování tunelů mezi Cholupicemi a Komořany (stavba 513 Lahovice - Jesenice) způsobil pokles hladiny podzemních vod a následné usychání dřevin a s tím spojenou destrukci populace obojživelníků. Pravděpodobně mírným zvýšením nákladů na ochranná opatření je tato záležitost řešitelná. 

Obr. č. 1

             Navržené rekreační vodní plochy na soutoku Vltavy a Berounky

Závěry :

 1.  Je zřejmé, že cílová charakteristika krajiny je podřízena zájmům těžby štěrkopísku, dopravním stavbám a přídavnou doplňkovou funkcí budoucího rekreačního území, jak stanovuje platný územní plán pro dotčené území. Vzhledem k uvedeným aktivitám nelze potvrdit, že mohla být respektována ochrana krajiny, tj. zachování a udržení jejich význačných a charakteristických rysů. Zcela nerespektován je duchovní rozměr krajiny, což souvisí s potlačenou spiritualitou a ústupem od tradičních hodnot  a  spjatosti většiny obyvatelstva s hodnotami krajiny obecně a v blízkosti obce a zámku Zbraslav zvláště.

      Jde o klasický střet zájmů mezi těžbou štěrkopísku a dopravní stavbou 514 Slivenec – Lahovice, ochranou zemědělského půdního fondu a nezastupitelnou hydrologickou funkcí území. Příslib rekreačního využití území má neutralizovat možné následné nepříznivé reakce veřejnosti.  Z hlediska prezentovaných okamžitých potřeb dopravy jsou liniové dopravní stavby 513 a 514 odůvodnitelné, ovšem za dosti vysokou cenu. Teprve čas ukáže, zda jsou dostačujícím  trvalým řešením a zda nedošlo k nevratnému poškození prostředí.

2. Těžbou štěrkopísku, dílčí, ale především celoplošnou, bude hydrologie území drasticky změněna, přičemž nejdůležitější funkce ložisek štěrkopísku jako rezervoáru  podzemní vody a filtrační funkce budou podstatně narušeny. Dosud nebyl tento střet zájmů vyřešen. Rovněž  retardační vliv na protipovodňové vlny bude vodními plochami částečně omezen ve srovnání s retardačním efektem suchého poldru.

3.      Lze konstatovat, že části společnosti schází politické, uživatelské i občanské povědomí o hodnotách vzácných statků - krajiny, vody, ovzduší a půdy. Správné je formulovat nejdříve optimální politickou vizi (existuje sice např. „Strategie udržitelného rozvoje ČR“ z 12/2004, „Strategický plán Prahy“ atd.), ale i tyto materiály ochranu zemědělské půdy a krajinného rázu obsahují jen deklarativně a v podstatě míjejí) a pak vypracovat strategii konsensu – respektování skutečných a trvalých hodnot - v jednáních o budoucím vývoji a využívání krajiny. Ideálním a nesplnitelným předpokladem je, ze složitého procesu posuzování záměrů vyloučit všechny pokusy o maximalizaci resortních, skupinových i individuálních zájmů a zavést podmínky pro zdravý, trvale udržitelný vývoj. Není vypracována koncepce urbanizace ČR s ohledem na trvale udržitelný rozvoj osídlení a uchování kulturní krajiny. Jistě je možné uvažovat o skutečných potřebách člověka z hlediska okamžitých, tržně - utilitárních koncepcí, potlačením v současnosti méně intenzivně vnímaných hodnot, považovaných za přežilé, i když alespoň v rovině úvah je politická vůle takéobnovitelným zdrojem“. Trivializace a relativizace možných rizik, jak je obecně v praxi aplikováno, patří bohužel často k výbavě rozhodovací sféry a některými médii poskytovaných informací.

4.      „Naše chování je doprovázeno iracionálním nedostatkem starostlivosti o to, co je užitečné a co zbytečné. Je člověk sporným experimentem přírody? (Hermach).“

      Podle humánní ekonomie vede odtržení člověka od půdy k sociální patologii. 

Humánní ekonomie také dovozuje, že vzájemná odtrženost věd vede k destrukci. Trvale, nevýznamně a zcela okrajově je hodnocena estetická funkce dotčené krajiny.  „Kontinuita tvůrčí geniality, kterou v minulosti můžeme dobře sledovat, jakoby se ztratila. Hlavní vinu vidím v územním plánování (D. Líbal).“

  „Člověk vidí tak, jaký sám je (C. G. Jung).“

5.      Nebyla zhotovena studie zranitelnosti horninového prostředí pro soutok Vltavy s Berounkou dle požadavku EIA pro stavbu 514 (Odborné vyjádření ČGÚ Praha, 2000), SEA byla provedena pouze pro záměr dalšího přemostění Vltavy (Lahovice -Komořany), Územní studii rekreačního areálu (soutok Vltavy a Berounky) bude vypracovávat  Útvar rozvoje MHMP, z Vodohospodářské studie rekreačních nádrží na soutoku Vltavy a Berounky byla dosud provedena jen I. etapa.

6.      Kvalita vod v plánovaných rekreačních jezerech bude snížena eutrofizací, v případě jejich spojení s tokem Berounky a také odstraněním filtrační funkce štěrkopísků při jejich celoplošném vytěžení a následným omezením či znemožněním jejich rekreačního využívání.

7.      Dle závěrů citovaných materiálů nebude mít stavební aktivita ani těžba štěrkopísku žádný dopad na skladební prvky územního systému ekologické stability (ÚSES).

8.      Stavba č. 8267 Radotín – rekreační zóna, terénní úpravy, k. ú. Radotín, Praha 16, nebude dále v procesu EIA na základě rozhodnutí Odboru ochrany prostředí MHMP posuzována.

Z dostupných informací lze soudit, že v dosavadním průběhu přípravných legislativních a expertních aktivit nebylo v plném rozsahu a včas využito existujících nástrojů k zajištění  potřebné sdílené zodpovědnosti, participativnosti a souslednosti potřebných procesů při vyhodnocování využitelnosti dotčeného území pro uvažované funkce.

Zpracovatel dokumentace EIA „Hornická činnost v dobývacím prostoru Zbraslav IV ve výhradních ložiscích štěrkopísku Lahovice a Lahovice I., Praha 16“, (levý břeh Berounky před soutokem s Vltavou), v části „Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru“ uvádí : “Záměr bude mít ve svém důsledku pozitivní vliv na rekreační využití území, neboť dosažení stavu území  v souladu s územním plánem je jedním z hlavních efektů těžby.“

 Literatura :

Bělohlávek, Jiří (2006): Oznámení záměru „Hornická činnost v DP Zbraslav IV. Na výhradních ložiscích štěrkopísku Lahovice a Lahovice I., Praha 16, 81 pp.

Borovičková, Hana, Havelková, Svatava (2005): Nástroje ochrany přírody a krajiny, MŽP Praha, Planeta 8/2005  40 pp.

Cílek, Václav, Kašík, Martin (2007) : Nejistý plamen, Praha, Dokořán, Praha, 191 pp.

 d plus (2005): Rekreační areál na soutoku Vltavy a Berounky, Návrh infrastruktury, krajinářské posouzení, studie proveditelnosti, vizualizace, 37 pp.

 Dejmal, Ivan, (2007):  Hodnocení a oceňování biotopů, přednáška STUŽ, Praha 2007

 Eckhardt, Pavel, (2001): Příspěvek k hydrologickému posouzení funkce lahovické nivy, soukromé sdělení, Praha 2001, 2 pp.

 Evropská úmluva o krajině (2000):  Rada Evropy, Florencie, 6 pp.

 Fencl, Jiří, (2006): Vyjádření k oznámení „Hornická činnost v dobývacím prostoru Zbraslav  IV  na výhradních ložiscích štěrkopísku Lahovice a Lahovice I., Praha 16“, 5 pp.

Fencl, Jiří, (2001): Křik nivy lahovické, příspěvek pro konferenci „Tvář naší země – krajina   domova, Krajina v ohrožení,“ Průhonice, pp. 196-199

Fencl, Jiří, (2005): Ochrana krajinného rázu, příspěvek pro konferenci „Tvář naší země – krajina domova, Krajinný ráz,“ Průhonice, pp. 40-48

 Fencl, Jiří, Čapek, Karel, (2005): Rozloučení s lahovickou nivou – Funerální happening, 2 pp.

 Hydroprojekt (2005): Rekreační areál na soutoku Vltavy a Berounky, II. Vodohospodářská část, 53 pp.

 Klos, Čestmír, (2001): Bezmoc krajiny, čas. EURO, č. 10/2001, 1 pp.

 Kolebaba, Ivan, (1996) : Nechme ta pole na pokoji, Nika 5-6/1996, Praha, 2 pp.

 Motejl, Otakar, (2006): Krajina jako vzácný statek, tisková zpráva ombudsmana, Brno, (3)

 Löw, Jiří, Míchal, Igor (2003): Krajinný ráz, Lesnická práce s. r. o., Kostelec nad Černými lesy, 552 pp.

 Schama, Simon (2007): Krajina a paměť, argo/dokořán, Praha, 702 pp.

 Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR (2007): Rada vlády pro udržitelný rozvoj, MŽP Praha, 15 pp.

 Třebický, Viktor a kol. (2005): Česká stopa, Zelený kruh a Hnutí Duha, edice APEL, 52 pp.

Vorel, Ivan (2000): Silniční okruh kolem Prahy, stavba 514 Slivenec – Lahovice, Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, Hodnocení krajinného rázu, ČVUT Praha, 40 pp.

Vrdlovcová, Michaela (2000): Odborné vyjádření ČGÚ k dokumentaci ohodnocení vlivů na životní prostředí Silniční okruh kolem Prahy, stavba 514: Slivenec – Lahovice, ČGÚ, Praha, 6 pp.

Vyhnálek, Votěch (2001): Posudek Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, „Silniční okruh kolem Prahy, stavba  514 Slivenec – Lahovice, EIA Servis s.r.o., České Budějovice,  110 pp.

 Winkler, Jan J. (2007): Závěr zjišťovacího řízení „Hornická činnost v dobývacím prostoru  Zbraslav IV ve výhradních ložiscích štěrkopísku Lahovice a Lahovice I, Praha l6“, MHMP, odbor ochrany prostředí, Praha, 10 pp.

 Zemanová, Monika (2005): Oznámení záměru : Lahovičky, oznamovatel : Rekreační zóna Radotín, 88 pp.

 

e-max.it: your social media marketing partner
 
Náš facebook
Hledání
Přihlášení
Kalendář akcí
leden 2021
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Nejbližší akce
Žádné události
Prodej bytu Zbraslav

http://zbraslav.info/images/stories/spojaru%20pro%20facebook_ik.jpg

PRODÁM BYT 3+1, mezonet,
96m2 + balkon 6m2, OV,
Praha 5 - Zbraslav

VÍCE INFO ZDE

Polední menu on-line

On-line jídelní lístky
zbraslavských restaurací
s polední nabídkou


DARWIN

LUBOR

NAD KRÁLOVNOU

PATIUM

PIZZA ANTONIO

ŠKODA LÁSKY

U JÁRINA

U PŘÍSTAVU

U ŽEMLIČKŮ

JÍDELNA ZŠ

Anketa
Jak se dnes máte?
 
Počasí

Počasí

Datum a čas
Spolupracující weby

zbraslavhistorie.info
Vynikající web nabitý informacemi o historii Zbraslavi, různými články, historickými zajímavostmi i fotografiemi.
*
www.praha16.cz
Noviny Prahy 16. Nezávislé noviny od roku 2002 pro Prahu 16 - Radotín, Zbraslav, Lipence, Velkou Chuchli a Lochkov.
*
www.zamek-mnisek.cz

Internetové stránky zámku Mníšek pod Brdy. Prohlídky zámku, výstavy, akce pro děti, svatby, konference. Celoroční provoz.
*
www.prahounakole.cz
Informační a asistenční centrum pro všechny cyklisty. Podrobná cyklomapa, asistence cyklistům.
*
SouthPrague.Net
Počítačová komunitní síť, internet.
*

Cestování MHD

jizdnirady.idnes.cz
idos.cz

vyhledání spojení, jízdní řády,
kombinovaná doprava, MHD + vlaky + autobusy
*
www.dpp.cz
Dopravní podnik Praha
vyhledání spojení, aktuality, jízdní řády, omezení v dopravě, mimořádné události, zajímavost

*
www.ropid.cz
Organizace pražské
integrované dopravy

mimořádnosti v provozu, výluky, jízdní řády, mapy, zastávková tabla, tarify a ceny
*
www.cd.cz
České dráhy
vlaková spojení, e-mapa, info, jízdné a slevy, nákup jízdenek on-line, kalendář železničních akcí
*

Cestování autem

kamery.praha.eu
 Interaktivní mapa, kamery - možnost trvalého nastavení, radary, teplota vozovky, uzavítky, aktuální informace.
*
www.praha.eu
Dopravní informace Hl.města Prahy
Místa měření rychlosti, aktuální informace, dopravní omezení a uzavírky.

*
www.auto.idnes.cz
Plynulost dopravy, události, uzavírky, kamery, mapa.
*
www.zakruta.cz
Aktuální dopravní situace, nehody, uzavírky aktuální i dlouhodobé.
*
www.tsk-praha.cz

Technická správa komunikací
Nehody, kamery, zasílání upozornění na blížící se čištění komunikací, aktuální obsazenost P+R, info pro cyklisty, hlášení poruch.

*

Pro cyklisty

mapa.prahounakole.cz
on-line mapa - cyklotrasy, uzavírky, problematická místa, MHD, stojany
*
www.praha.eu
Praha cyklistická
důležité informace, odkazy, zajímavosti

*
prazskecyklostezky.cz
vyhledávání cyklotras, popis cyklostezek, mapa
*
www.tsk-praha.cz
sčítání cyklistů, mapa, přehled cyklotras 
*

Logo Zbraslav.info

Logo informačního serveru Zbraslav.info, Praha 5 - Zbraslav

Znak Městské části Praha - Zbraslav

er"> Zpět k aktualitám