Dojmy z 23. zasedání Zastupitelstva MČ

(9 - user rating)

1404UzemniPlanZbraslavVe středu 25. 6. 2014 proběhlo v Městském domě na Zbraslavi zasedání zastupitelstva MČ Praha-Zbraslav.

Jak Vás již informovali Zuzana Vejvodová, Ondřej Hofmeister, Dagmar Kobylková, Petr Košan a Filip Gaspar ve článku "O ZBRASLAVI CHCEME ROZHODOVAT SAMI", mělo zastupitelstvo mimo jiné vzít na vědomí a schválit práci dobrovolné neformální skupiny občanů, kteří vypracovali vstupní data pro IPR Praha (Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy).Tento bod byl nejdříve projednán na radě MČ dne 11. 6. 2014, kde rada vzala na vědomí práci občanů, ale trvá na tom, cituji ze zápisu: „že 'Rozvaha o území městské části' jako oficiální stanovisko MČ, bude použito také jako podklad pro územně plánovací dokumentaci hlavního města Prahy, a musí být dle §89, odst. 1d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, projednáno na zastupitelstvu MČ“. 

Jelikož byl tento bod předložen jako dodatečný, musel být odsouhlasen zastupitelstvem, aby mohl být zařazen do programu. Ve chvíli hlasování bylo přítomno devět zastupitelů (toto je minimální počet zastupitelů, aby mohli být usnášeníschopní), pro zařazení tohoto bodu bylo osm zastupitelů, jeden zastupitel (shodou okolnosti i radní, který hlasoval na radě MČ, že bod musí projednat zastupitelstvo) se zdržel hlasování a tak tento bod nebyl odsouhlasen k zařazení do programu jednání. Bohužel byl tímto dán silný impulz, že vedení MČ Praha-Zbraslav nebere práci aktivních občanů v potaz a bylo by dobré zamyslet se nad tím, proč tu vedení MČ vůbec máme, k čemu a komu má sloužit.

Dalším pro občany zajímavým a tentokrát probíraným bodem bylo téma „Transparentnost ÚMČ Praha-Zbraslav“ předložené kontrolním výborem ZMČ, které nebylo podpořena a to bez žádných konkrétních výhrad v diskuzi mezi zastupiteli. Asi občany nemá zajímat, co se děje ve vedení MČ, nebo by běžný občan neměl mít, dle některých zastupitelů, možnost podívat se na peněžní toky své městské části, jako je tomu například v Černošicích.

Bod předložený radou MČ s názvem „RSC – návrh řešení“ svému názvu vůbec neodpovídal. Nejednalo se totiž o žádný návrh řešení, ale jen o 3 varianty, jak by se mimo jiné dalo s pozemkem MČ, který je pod stavbou modré haly (Ikei) naložit. Ve zkratce by se jednalo o: Prodej pozemku, koupi haly či pronájem pozemku. Jelikož od nikoho z přítomných zastupitelů nevzešel žádný návrh na vhodnou variantu řešení a ani nebylo k dispozici žádné doporučené řešení od rady MČ, ani od právního zástupce MČ, tak tento bod nebyl projednán… ale možná se k němu zastupitelé vrátí na dalším jednání. V diskuzi s občany, i přes položený dotaz, nebyly občanům sděleny bližší informace o RSC (např. co vše má být součástí provozoven, atd..), kde by údajně měly být prostory soustředěné na obyvatele Zbraslavi (relaxační a rekreační aktivity dostupné občanům Zbraslavi a to třeba i cenově). Tak snad se někdy jindy, ale v čas, dozvíme, co se tam chystá a na co se můžeme těšit, nebo naopak netěšit. Snad se dozvíme, zda prostory budou přístupny běžným občanům, nebo jen členům RSC. 

e-max.it: your social media marketing partner