Dopis zbraslavských zastupitelů primátorovi ohledně protipovodňové ochrany

(3 - user rating)

Dopis primatorovi, zbraslav. zastup.Po deseti letech
V srpnu letošního roku jsme si připomněli 10. výročí povodní, které svou ničivou silou zasáhly i Zbraslav. Každý má na tyto dny jiné osobní vzpomínky. I přes rozdílné osudy jednotlivých domů a jejich obyvatel bylo jedno všem společné. Byla to atmosféra vzájemné úcty, pochopení a sounáležitosti, kterou nám spolu se zkázou povodeň přinesla.
Následky povodní jsou dnes vidět na opravených fasádách, ale i opuštěných domech. Byla vybudována protipovodňová stěna na Zbraslavi, ale Lahovičky, Lahovice a Závist nikdy nebudou proti vodě chráněny.

Protipovodňová ochrana, využití záplavového území i související problémy územního plánu jsou v kompetenci Magistrátu hlavního města Prahy. Pro městskou část Praha – Zbraslav zůstává mnoho úkolů v těchto oblastech nedokončených. Rozhodli jsme se proto oslovit přímo primátora hlavního města s výzvou k řešení situace, která výrazně komplikuje život obyvatel naší městské části.  


Se svými vzpomínkami na povodně se svěřil pan starosta ve sloupku ZN 08/12 a přislíbil zde  připomenutí povodňových událostí na Zbraslavi v příštím čísle Zbraslavských novin. K tomu ale již v září nedošlo. Že by nejen čas, ale i sliby utekly jako voda?

Zastupitelé MČ Praha – Zbraslav za ODS:                Zastupitelé MČ Praha – Zbraslav za SZ:
PaedDr. Dagmar Kobylková                                      Ing. Zuzana Vejvodová
Ing. Václav Ott                                                         Ing. Ondřej Hofmeister
Ing. Michal Stieber, MBA   
Martin Douša   
Ing. Petr Košan, předseda MS ODS Zbraslav


Dopis primátorovi hl.města Prahy MUDr. B. Svobodovi


Vážený pan
MUDr. Bohuslav Svoboda,
Primátor hlavního města Prahy

MHMP, Odbor 'Kancelář primátora'
Mariánské nám. 2, 110 00   Praha 1

V Praze – Zbraslavi dne 15. 8. 2012


Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás v době 10. výročí ničivých povodní, které zasáhly v roce 2002 celou naši republiku. Městská část Praha – Zbraslav patřila k přímo postiženým částem Prahy. Byla zaplavena dolní část Zbraslavi, Strnady, Lahovice, Lahovičky. Protipovodňová ochrana MČ Praha – Zbraslav je však i po 10 letech stále nedořešená a důsledky tohoto stavu se výrazně dotýkají života občanů.

Část území - Lahovice, Lahovičky, zůstává trvale nechráněná. Pokud měli občané zájem, vykoupil jejich nemovitosti Magistrát hl.m. Prahy. Území je však nekoncepčně využíváno a zneužíváno pro různé účely. Situace je navíc eskalována již tříletou existencí černé skládky stavebního odpadu a zeminy bez účinného zásahu orgánů veřejné správy.
V blízké budoucnosti může být tato oblast dále degradována masivní těžbou štěrkopísků. V procesu povolování těžby zatím vítězí zájmy soukromých firem nad komplexním a koncepčním vyřešením celého území.

Část území – dolní Zbraslav, bude chráněna protipovodňovou stěnou. Stěna je fyzicky zbudována již dva roky, ale kolaudace ještě neproběhla. Avšak ani po kolaudaci protipovodňových opatření Zbraslav sever a Zbraslav jih nebude umožněn rozvoj této oblasti.  Usnesením Rady hlavního města Prahy byl stanoven limit územního plánu pro protipovodňovou ochranu na území Prahy na hladině Q 2002 + 30cm. Budovaná protipovodňová opatření na Zbraslavi byla na základě ekonomického vyhodnocení stavby snížena na výšku vyplývající z návrhové hladiny Q 100 + 30 cm. Pro potvrzení efektivnosti a účelnosti investovaných finančních prostředků je nezbytně nutné umožnit rozvoj podstatného území městské části Praha – Zbraslav zavedením nového územně plánovacího limitu pro Zbraslav v hodnotě Q 100 + 30 cm ihned po kolaudaci vybudovaných opatření.

Městská část Praha – Zbraslav trvale na tento rozpor upozorňovala jak orgány státní správy, tak politické představitele hlavního města. Při tvorbě konceptu územního plánu MČ v připomínkovém řízení iniciovala a prosazovala výše uvedený limit protipovodňové ochrany. Tento nový limit je nyní v konceptu územního plánu zaveden a změna byla i zařazena mezi celoměstsky významné. Mezi celoměstsky významnými změnami schvalovanými za Vašeho vedení se však již neobjevila. Časový horizont účinnosti nového územního plánu s přihlédnutím k možným změnám metodiky jeho tvorby je velmi neurčitý. 

Vážený pane primátore, obracíme se na Vás zejména proto, že řešení výše uvedených problémů přesahují možnosti MČ Praha – Zbraslav. Máme za to, že disponujete veškerými kompetencemi k zahájení procesu odstranění vážných rozporů protipovodňové ochrany a komplexního řešení celého území s významným krajinným a rekreačním potenciálem pro celé hlavní město. Děkujeme Vám za spolupráci a věříme, že společně najdeme řešení.

S pozdravem

Martin Douša                                                                 Ing. Ondřej Hofmeister
zastupitel MČ Praha – Zbraslav za ODS                       zastupitel MČ Praha – Zbraslav za SZ

PaedDr. Dagmar Kobylková                                          Ing. Zuzana Vejvodová
zastupitelka MČ Praha – Zbraslav za ODS                   zastupitelka MČ Praha – Zbraslav za SZ

Ing. Petr Košan
předseda MS ODS Zbraslav

Ing. Václav Ott
zastupitel MČ Praha – Zbraslav za ODS 

Ing. Michal Stieber, MBA                              
zastupitel MČ Praha – Zbraslav za ODS


Odpověď pražského magistrátu hl.města Prahy, odboru územního plánu

 

HLAVNI MESTO PRAHA
MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY
ODBOR UZEMNIHO PLANU

Vazena pani
PaeDr. Dagmar Kobylkova
U Karlova stanku 1222
156 00 Praha 5 - Zbraslav

Vas dopis zn. C.j. Vyrizuje / linka Datum

S-MHMP 11 57004/20 12/OUP Ing.arch.Ruzickova/4848 25.9.2012

Vec: Problematika nedoresene protipovodnove ochrany MC Praha-Zbraslav

Vazena pani zastupitelko,

k Vasemu dopisu ze dne 15.8.2012, ktery jste zaslala spolecne s Martinem Dousou, Ing. Petrem Kosanem, Ing. Vaclavem Ottem, Ing. Michalem Stieberem MBA, Ing. Ondrejem Hofmeisterem a Ing. Zuzanou Vejvodovou ve veci nedoresene protipovodnove ochrany MC Praha-Zbraslav, Vam odbor uzemniho planu Magistrate hl.m. Prahy jako urad uzemniho planovani podle ust. § 6 odst. 1 pism.e) zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve zneni pozdejsich predpisu sdeluje nasledujici:

Uprava stanoveneho limitu protipovodriovych opatreni vysky pro povodnove prutoky Q2002 + 30 cm na vysku povodnovych prutoku QIQQ + 30 cm v oblasti katastralniho uzemi Zbraslav je soucasti celomestsky vyznamnych zmen vlny III UP SU hl.m.Prahy (CVZ III UP SU hl.m.Prahy), konkretne zmeny c. Z 2746/00, ktera resi aktualizaci vymezeni zaplavoveho uzemi a aktivni zony na drobnych vodnich tocich.

Spolecne jednani o navrzich CVZ III UP SU hl.m.Prahy, v ramci ktereho je projednavana zmena Z 2746/00, probehlo dne 5.1.2012. Navrhy CVZ III UP SU hl.m.Prahy jsou v soucasne dobe predlozeny MMR CR k posouzeni. Po obdrzeni jejich vyjadreni k predkladanym navrhum CVZ III UP SU hl.m.Prahy bude v souladu se zakonem c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) zahajeno rizeni o vydani zmen s verejnym projednanim navrhu zmen za ucasti verejnosti.

Doporucujeme Vam sledovat prubeh porizovani navrhu CVZ III UP SU hl.m.Prahy. V ramci verejneho projednani budete moci uplatnit Vas pozadavek formou pripominky
nebo namitky v terminech, ktere budou oznameny. Terminy budou oznameny na urednich deskach MHMP a jednotlivych mestskych casti v tistene podobe a v elektronicke podobe na adrese www.praha.eu v sekci uzemni planovani a rozvoj mesta, formou verejne vyhlasky.  

S pozdravem

Ing. Jitka Cvetlerova
reditelka odboru uzemniho planu

Sidlo: Marianske nam. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviste: Jungmannova 29, 111 21  Praha 1
tel.: 236 001 111, fax: 236 007 142


Ke stažení:

Dopis zbraslavských zastupitelů primátorovi hl.města Prahy MUDr. B. Svobodovi   

Odpověď pražského magistrátu hl.města Prahy, odboru územního plánu    

 

e-max.it: your social media marketing partner