Optimistická zpráva z magistrátu - těžba štěrkopísků

(6 - user rating)

Radotínská jezere - laguny. Praha 16, RadotínRada hlavního města Prahy dne 18. 3. 2014 rozhodla o nepovolení výjimky ze stavební uzávěry ve velkém rekreačním území  Radotín - Lahovice – Zbraslav pro stavební záměr "Těžba štěrkopísků na ložisku Radotín – přístav". Záměr zahrnoval zemní práce, resp. činnosti prováděné hornickým způsobem na ploše 199 206 m2 s cílem odtěžení využitelných surovin. Záměr se dle platného Územního plánu nachází v nezastavitelném území, v plochách s funkčním využitím vodní toky a plochy, plavební kanály, zeleň městská a krajinná, louky a pastviny, částečně urbanizované rekreační plochy. Pro takové území platí stavební uzávěra do doby schválení podrobnější územně plánovací dokumentace.

Věřím, že k tomuto vývoji napomohla i práce na Metropolitním plánu, do které se naše MČ zapojila. Oblast soutoku Vltavy a Berounky byla ve zpracované Rozvaze nad charakterem území MČ Praha - Zbraslav označena jako nedořešená krajinná lokalita s velkým rekreačním potenciálem, která je však ohrožena různými zájmy, zejména těžbou štěrkopísků. Z veřejného projednání Rozvahy, kterého se na Zbraslavi zúčastnil i zástupce Institutu plánování a rozvoje města (IPR), vyplynulo, že pro občany naší městské části je budoucí využití této lokality životně důležité. Problematika oblasti se promítla i do materiálu Koncepce pražských břehů, který zpracoval  IPR a dnes je strategickým dokumentem hl. m. Prahy. Rozhodnutí Rady hl. m. Prahy proto velmi vítám a jeho odůvodnění vnímám jako nakročení ke koncepční mu řešení daného území.

Děkuji všem občanům, kteří se o rozvoj naší MČ zajímají. Jejich aktivita a znalosti jsou ve většině případů vyšší, než tomu bývá u vedení města koalicí Nezávislí – TOP 09 – ČSSD (dnes již zřejmě bývalou).

Zuzana Vejvodová, zastupitelka za SZ


Odkazy na podrobnější informace:

 

Poznámka redakce:  Čekali jsme, že se tato zásadní informace o těžbě objeví i na radničním webu, ale nikde nic. Již nás to ani nepřekvapuje, i ze zasedání zastupitelstva bylo zřejmé, že pan starosta nepovažuje toto téma za důležité.

 

e-max.it: your social media marketing partner