Jak v únoru 1948 i na Zbraslavi zvítězil pracující lid

(4 - user rating)

Rok 1947, který "Vítěznému únoru" předcházel, se žádnými mimořádnými událostmi do zbraslavské historie nezapsal. Čtyři povolené strany se hádaly o věci důležité i malicherné a nikdo netušil, že se konec chatrné poválečné demokracie neodvratně blíží. Že již brzo bude veškerému hádání konec a bude se rozhodovat a vládnout zcela jinak.
Poslední zasedání rady řádně zvoleného Místního Národního Výboru (MNV) se konalo 20.února 1948. Potom následuje v zápisech ze zasedání pauza až do 25.března. Co se vlastně v oněch 33 dnech, kdy se MNV nesešel, seběhlo?

Ze zápisu z prvního řádného zasedání, které po pauze následovalo, se toho moc nedozvíme. Zahájil ho staronový předseda K. Blažek, který bez dalšího vysvětlení uvítal přítomné "v novém složení". Zřejmě nebylo potřeba něco vysvětlovat. Všichni, kteří se v "novém složení" sešli, dobře věděli, co se mezitím událo. Bylo toho víc než dost a odehrálo se to mimo půdu MNV. Naštěstí si strůjci místního převratu vedli na svých jednáních podrobné zápisy a ty se neztratily.

Všechno bylo připraveno.
Již druhý den po legendárním Gottwaldově projevu 25.února, kterým se převrat odstartoval, se na Zbraslavi sešlo, podle KSČ předem připraveného seznamu, 16 místních komunistů, tři vybraní sociální demokraté a jeden "spolehlivý" člen strany lidové. Sami sebe prohlásili za "Místní akční výbor Národní fronty" (MAV). Zvolili si vedení v čele s komunistou K. Kapitánem a přivlastnili si postavení nejvyššího správního orgánu obce. Symbolická přítomnost sociálních demokratů a jednoho lidovce v nezákonně vzniklém nejvyšším městském orgánu, byla nutná pro zachování zdání, že se nejedná o akci jedné strany, ale o projev vůle "Národní fronty", reprezentující "lid" této země. V roli reprezentanta vůle "lidu" pak Národní fronta vystupovala i během dalších čtyřiceti letech.
Vznik MAV a celá jeho další činnost se řídila výnosem ministra vnitra o spolupráci Národních a Akčních výborů, vydaného již den před převratem 24. 2. 48 (!). V souvislosti s tímto výnosem stojí za pozornost dvě skutečnosti. Jeho vydáním byl vlastně únorový puč zahájen již o den dřív, než byl v Praze Gottwaldem oficielně vyhlášen. Pozoruhodné je i zdůvodnění pravomocí udělených tímto výnosem Akčním výborům jmenovaným komunisty:
"Národní výbory jakožto lidem volené orgány veřejné zprávy podléhají stále kontrole lidu a jsou povinny dbáti politické vůle lidu, kterou jim akční výbory Národní fronty tlumočí." a "Oprávněnými mluvčími vůle čs. lidu jsou nyní pro Národní výbory Akční výbory Národní fronty, v nichž je tento lid soustředěn".
Podobných demagogických prohlášení, je tam daleko víc. Signalizují, jak se bude s právem a zákony nadále zacházet. Začala vláda "lidu", která se vůbec nezajímala o to, jestli se její vládnutí lidem líbí nebo nelíbí.

Důkladné personální čistky
Vraťme se ale zpět na Zbraslav a dopoledne 26.února. Po svém ustavení začal MAV okamžitě jednat. Ještě ten den odvolal předsedu MNV a celou radu. Ostatní zaměstnanci úřadu byli vyzváni, aby pokračovali v práci. Někteří byli podle připravených seznamů nespolehlivých občanů okamžitě propuštěni. Dalšími soudruhy byla obsazena stanice SNB, kde byli "nespolehliví" příslušníci odvoláni ze služby, byly jim odebrány zbraně a byli posláni domů. Dále byla obsazena pošta, nádraží a další veřejné objekty. Stejně dopadly sekretariáty politických stran, "jejichž vedení zradilo zájmy národa". Ve večerních hodinách byly provedeny bytové prohlídky u některých občanů. Protože žádný zbraslavský podnik neměl vlastní jednotku závodní milice, byly pro zajištění "pořádku" v nočních hodinách povolány závodní milice z Modřan a Radotína. Prvním dnem převratu začalo období vypjaté činnosti MAV, ve kterém byl nový pořádek v místních poměrech zaváděn.
V krátké sledu následovaly čtyři přísně důvěrné neveřejné schůze MAV, které nahrazovaly řádná zasedání odvolaného MNV. V těch se organizoval průběh všech akcí spojených s převzetím moci KSČ v místní státní, podnikatelské a společenské sféře. Teprve po nich se uskutečnily schůze veřejné, kterými byl proces převzetí moci KSČ na Zbraslavi ukončen. Během důvěrných jednání byl akční výbor rozšířen na 30 členů. Byla dokončena rozsáhlá personální čistka MNV a všech dalších složek vedení města. Hlavním úkolem MAV byl dozor nad plněním pokynu z centra, kterým se ukládalo zřízení akčních výborů (AV) ve všech místních firmách, organizacích, spolcích, sdruženích, klubech, ústavech a podnicích. Jejich úkolem bylo provést personální čistky, kterými se všichni nepřátelé lidu (= nepřátelé KSČ) zbaví funkcí nebo vyloučí. Bylo zavedeno přísné kádrování všech osob ve vedení těchto organizačních jednotek a u kterých vznikly pochybnosti o jejich kladném vztahu k probíhajícímu politickému převratu, byly nahrazeny spolehlivými kádry. MAV kontroloval, zda všechny AV personální čistky provedly a jak důrazně proti nepřátelským živlům postupovaly. Nedůsledně provedené čistky se AV vracely k nápravě. Na každém neveřejném zasedání MAV se posuzovaly desítky hlášení z jednotlivých AV, vydávaly se pokyny a rozhodovalo o sporných případech.

Moc přebírají komunisté
V závěru akce se na veřejných jednáních MAV mohla s provedenými změnami seznámit i  veřejnost. MAV splnil své úkoly beze zbytku. Po pěti týdnech jeho vlády nezbyla na Zbraslavi jediná organizační jednotka, která by nebyla plně pod kontrolou KSČ. Byla to dokonale připravená akce nebývalého rozsahu. V závěru března bylo řízení obce navráceno opět MNV. Jeho složení však už nebylo výsledkem svobodných voleb, ale diktátem již vládnoucí KSČ. Byl sestaven z 19 komunistů, 4 soc.demokratů, jednoho lidovce, po dvou zástupcích ROH (odborů) a Svazu mládeže a jednoho zástupce Jednotného svazu čs. zemědělců.
Tím však pro MAV úkol nekončil. Dále vykonával dozor nad činností MNV a jeho role rozhodujícího správního orgánu obce mu dále zůstávala. Vítězný únor i na Zbraslavi zvítězil a vládě "lidu" a budování socialismu v naší obci již nestálo nic v cestě.

Rudolf Hofmeister


POZNÁMKA REDAKCE:
Vážení čtenáři, pokud si chcete přečíst i další články pana Hofmeistera, naleznete je souhrně pod odkazem http://zbraslav.info/ze-zbraslavskych-archivu

e-max.it: your social media marketing partner