Jak to bylo s Jakuby

(0 - user rating)

sv_jakubU nás na Zbraslavi máme v areálu bývalého zbraslavského kláštera kostel sv. Jakuba Staršího. Napadlo vás někdy se zeptat, kdo byl tento světec, proč se nazýval starší a zda se můžeme setkat i s kostely zasvěcenými sv. Jakubovi mladšímu? Zkusme na tyto otázky odpovědět po pořádku.
Na rozdíl od jiných světců, kteří žili od sebe vzdáleni mnohá staletí ba tisíciletí byli Jakubové součastníci, oba byli apoštolové Ježíše Krista (patřili mezi dvanáct Ježíšových učedníků – tzv. zakladatelů církve).

Jakub Zebedeův zvaný Starší nebo také Vetší byl syn galilejského rybáře, starší bratr apoštola Jana. Spolu s Petrem a Janem patřil do trojice apoštolů Ježíšovi nejbližších i když si pro svoji výbušnější povahu si spolu s bratrem Janem vysloužili pojmenování „synové hromu“.

Po smrti Ježíše Krista hlásal v evangelium a mezi prvními křesťany se těšil velké úctě-. Nový vládce nad Palestinou Herodes Agripa se však chtěl zavděčit Židům tím, že bude pronásledovat přední představitele nové církve a právě Jakub Starší se stal prvním uvězněným a popraveným. Stalo se tak někdy mezi lety 42-44 pro Kristu.

Podle legend hlásal sv. Jakub Starší evangelium v dnešním Španělsku (které bylo důležitým regionem římské říše), podle jiných zdrojů se do Španělska dostaly až jeho ostatky, které byly uloženy místě dnešního velkolepého chrámu v Santiagu de Compostela. Ten se stal od 10.do15. století cílem poutníků z celé křesťanské Evropy, kteří rozšířili úctu k sv. Jakubovi Staršímu do ostatních zemí. Při hlavních cestách vedoucích v jednotlivých evropských zemích směrem do Santiaga vznikaly poutnické domy, kláštery a kostely, zasvěcené sv. Jakubovi.

Roku 1291 se král Václav II  rozhodl pro založení kláštera cisterciáckého řádu na Zbraslavi. V době příchodu zakládajícího konventu na Zbraslav zde již stála kaple sv. Jakuba Většího, která byla využívána cisterciáky jako místo bohoslužeb. Ta zde vznikla patrně jako součást tzv. severní větve svatojakubské poutní cesty vedoucí přes naše území. Vede od zbraslavského kláštera v Praze přes Karlštejn, Plasy, Stříbro a Kladruby k hraničnímu přechodu Železná a dále na Norimberk a Oettingen, kde navazuje na franckou větev této cesty.

Jak sv. Jakuba Staršího poznáme na vyobrazeních a sochách? Bývá  znázorňován jako apoštol s knihou či svitkem, později pak jako poutník s holí, brašnou a typickou mušlí hřebenatkou. Je patronem poutníků, dělníků, horníků, kloboučníků, lékárníků; vzýván je za dobré počasí i na ochranu před revmatismem.

Sv. Jakub Alfeův  zvaný Menší patřil také mezi Ježíšovy apoštoly, zřejmě byl Ježíšův příbuzný, asi bratranec. Bible zmiňuje jeho matku Marii Kleofášovu, která Ježíše oplakávala pod křížem. Po Ježíšově smrti působil sv. Jakub Menší v Jeruzalémě, je pokládán za prvního jeruzalémského biskupa.

Jakubovi je připisováno autorství Listu sv. Jakuba, jedné z částí Nového zákona. Velký důraz je v něm kladen na nutnost neomezovat vlastní víru na slovní vyjádření, ale konkrétně ji vyjadřovat v dobrých skutcích. Význačnou v tomto listě je věta, podle níž je "víra bez skutků mrtvá" (Jak 2,26).

Po Ježíšově smrti vedoucí představitelé židovstva nelibě nesli Jakubovo hlásání křesťanství a tak sv. Jakuba Menšího nechali zabít tak, že ho shodili z hradeb chrámu. Ten se však prý po pádu ještě vzchopil k modlitbě za své nepřátele. Ti ho za to kamenovali a jeden muž mu zasadil smrtelnou ránu dřevěným kyjem. Pohřben byl na místě umučení. Tam umístěný náhrobní kámen se dochoval do doby císaře Hadriána, vládnoucího v letech 117 - 138. Část relikvií byla v 6. století přenesena do Říma a spolu s ostatky apoštola Filipa uložena do kostela "Svatých dvanácti apoštolů".

Svatý Jakub Mladší je patronem cukrářů, kramářů, kloboučníků, paštikářů a koželuhů, a to většinou společně se svatým Filipem. Navíc je také patronem umírajících, kvůli jeho shovívavosti se svými vrahy. Na vyobrazeních ho poznáme podle valchářské tyče (tyč s proděravělou deskou), kyje, kamení, knihy či svitku. V Praze je sv. Jakubovi Mladšímu spolu se sv. Filipem zasvěcen kostel v Praze na Zlíchově (je to ten malý kostelík na kopci, když jedete ze Smíchovského nádraží směrem na Zbraslav).

Zdroj:
Ondruš, R. Dosiahli ciel
http://cs.wikipedia.org 
www.catholica.cz 
www.abcsvatych.com 

 

kostel1
e-max.it: your social media marketing partner